Judges chapter 11 קרפ םיטפוש -תא דעלג דלויו הנוז השא-ןב אוהו ליח רובג היה ידעלגה חתפיו 1 .חתפי ורמאיו חתפי-תא ושרגיו השאה-ינב ולדגיו םינב ול דעלג-תשא דלתו 2 .התא תרחא השא-ןב יכ וניבא-תיבב לחנת-אל ול םישנא חתפי-לא וטקלתיו בוט ץראב בשיו ויחא ינפמ חתפי חרביו 3 .ומע ואציו םיקיר .לארשי-םע ןומע-ינב ומחליו םימימ יהיו 4 -תא תחקל דעלג ינקז וכליו לארשי-םע ןומע-ינב ומחלנ-רשאכ יהיו 5 .בוט ץראמ חתפי .ןומע ינבב המחלנו ןיצקל ונל התייהו הכל חתפיל ורמאיו 6 יבא תיבמ ינושרגתו יתוא םתאנש םתא אלה דעלג ינקזל חתפי רמאיו 7 .םכל רצ רשאכ התע ילא םתאב עודמו תמחלנו ונמע תכלהו ךילא ונבש התע ןכל חתפי-לא דעלג ינקז ורמאיו 8 .דעלג יבשי לכל שארל ונל תייהו ןומע ינבב ןומע ינבב םחלהל יתוא םתא םיבישמ-םא דעלג ינקז-לא חתפי רמאיו 9 .שארל םכל היהא יכנא ינפל םתוא הוהי ןתנו ךרבדכ אל-םא וניתוניב עמש היהי הוהי חתפי-לא דעלג-ינקז ורמאיו 10 .השענ ןכ ןיצקלו שארל םהילע ותוא םעה ומישיו דעלג ינקז-םע חתפי ךליו 11 .הפצמב הוהי ינפל וירבד-לכ-תא חתפי רבדיו ילא תאב-יכ ךלו יל-המ רמאל ןומע-ינב ךלמ-לא םיכאלמ חתפי חלשיו 12 .יצראב םחלהל ותולעב יצרא-תא לארשי חקל-יכ חתפי יכאלמ-לא ןומע-ינב ךלמ רמאיו 13 .םולשב ןהתא הבישה התעו ןדריה-דעו קביה-דעו ןונראמ םירצממ .ןומע ינב ךלמ-לא םיכאלמ חלשיו חתפי דוע ףסויו 14 ינב ץרא-תאו באומ ץרא-תא לארשי חקל-אל חתפי רמא הכ ול רמאיו 15 .ןומע .השדק אביו ףוס-םי-דע רבדמב לארשי ךליו םירצממ םתולעב יכ 16 עמש אלו ךצראב אנ-הרבעא רמאל םודא ךלמ-לא םיכאלמ לארשי חלשיו 17 .שדקב לארשי בשיו הבא אלו חלש באומ ךלמ-לא םגו םודא ךלמ ץראל שמש-חרזממ אביו באומ ץרא-תאו םודא ץרא-תא בסיו רבדמב ךליו 18 .באומ לובג ןונרא יכ באומ לובגב ואב-אלו ןונרא רבעב ןונחיו באומ ול רמאיו ןובשח ךלמ ירמאה-ךלמ ןוחיס-לא םיכאלמ לארשי חלשיו 19 .ימוקמ-דע ךצראב אנ-הרבענ לארשי ומע-לכ-תא ןוחיס ףסאיו ולבגב רבע לארשי-תא ןוחיס ןימאה-אלו 20 .לארשי-םע םחליו הצהיב ונחיו םוכיו לארשי דיב ומע-לכ-תאו ןוחיס-תא לארשי-יהלא הוהי ןתיו 21 .איהה ץראה בשוי ירמאה ץרא-לכ תא לארשי שרייו .ןדריה-דעו רבדמה-ןמו קביה-דעו ןונראמ ירמאה לובג-לכ תא ושרייו 22 התאו לארשי ומע ינפמ ירמאה-תא שירוה לארשי יהלא הוהי התעו 23 .ונשרית הוהי שירוה רשא-לכ תאו שרית ותוא ךיהלא שומכ ךשירוי רשא תא אלה 24 .שרינ ותוא ונינפמ וניהלא -םא לארשי-םע בר בורה באומ ךלמ רופצ-ןב קלבמ התא בוט בוטה התעו 25 .םב םחלנ םחלנ רשא םירעה-לכבו היתונבבו רוערעבו היתונבבו ןובשחב לארשי תבשב 26 .איהה תעב םתלצה-אל עודמו הנש תואמ שלש ןונרא ידי-לע טפשה הוהי טפשי יב םחלהל הער יתא השע התאו ךל יתאטח-אל יכנאו 27 .ןומע ינב ןיבו לארשי ינב ןיב םויה .וילא חלש רשא חתפי ירבד-לא ןומע ינב ךלמ עמש אלו 28 הפצמ-תא רבעיו השנמ-תאו דעלגה-תא רבעיו הוהי חור חתפי-לע יהתו 29 .ןומע ינב רבע דעלג הפצממו דעלג .ידיב ןומע ינב-תא ןתת ןותנ-םא רמאיו הוהיל רדנ חתפי רדיו 30 ןומע ינבמ םולשב יבושב יתארקל יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו 31 .הלוע והתילעהו הוהיל היהו .ודיב הוהי םנתיו םב םחלהל ןומע ינב-לא חתפי רבעיו 32 הלודג הכמ םימרכ לבא דעו ריע םירשע תינמ ךאוב-דעו רעורעמ םכיו 33 .לארשי ינב ינפמ ןומע ינב וענכיו דאמ תולחמבו םיפתב ותארקל תאצי ותב הנהו ותיב-לא הפצמה חתפי אביו 34 .תב-וא ןב ונממ ול-ןיא הדיחי איה קרו ינתערכה ערכה יתב ההא רמאיו וידגב-תא ערקיו התוא ותוארכ יהיו 35 .בושל לכוא אלו הוהי-לא יפ-יתיצפ יכנאו ירכעב תייה תאו ךיפמ אצי רשאכ יל השע הוהי-לא ךיפ-תא התיצפ יבא וילא רמאתו 36 .ןומע ינבמ ךיביאמ תומקנ הוהי ךל השע רשא ירחא הכלאו םישדח םינש ינממ הפרה הזה רבדה יל השעי היבא-לא רמאתו 37 .יתיערו יכנא ילותב-לע הכבאו םירהה-לע יתדריו -לע ךבתו היתוערו איה ךלתו םישדח ינש התוא חלשיו יכל רמאיו 38 .םירהה-לע הילותב רדנ רשא ורדנ-תא הל שעיו היבא-לא בשתו םישדח םינש ץקמ יהיו 39 .לארשיב קח-יהתו שיא העדי-אל איהו תעברא ידעלגה חתפי-תבל תונתל לארשי תונב הנכלת המימי םימימ 40 .הנשב םימי