Judges chapter 12 קרפ םיטפוש -ינבב םחלהל תרבע עודמ חתפיל ורמאיו הנופצ רבעיו םירפא שיא קעציו 1 .שאב ךילע ףרשנ ךתיב ךמע תכלל תארק אל ונלו ןומע קעזאו דאמ ןומע-ינבו ימעו ינא יתייה ביר שיא םהילא חתפי רמאיו 2 .םדימ יתוא םתעשוה-אלו םכתא םנתיו ןומע ינב-לא הרבעאו יפכב ישפנ המישאו עישומ ךניא-יכ האראו 3 .יב םחלהל הזה םויה ילא םתילע המלו ידיב הוהי -תא דעלג ישנא וכיו םירפא-תא םחליו דעלג ישנא-לכ-תא חתפי ץבקיו 4 .השנמ ךותב םירפא ךותב דעלג םתא םירפא יטילפ ורמא יכ םירפא םירפא יטילפ ורמאי יכ היהו םירפאל ןדריה תורבעמ-תא דעלג דכליו 5 .אל רמאיו התא יתרפאה דעלג-ישנא ול ורמאיו הרבעא ותוא וזחאיו ןכ רבדל ןיכי אלו תלבס רמאיו תלבש אנ-רמא ול ורמאיו 6 .ףלא םינשו םיעברא םירפאמ איהה תעב לפיו ןדריה תורבעמ-לא והוטחשיו .דעלג ירעב רבקיו ידעלגה חתפי תמיו םינש שש לארשי-תא חתפי טפשיו 7 .םחל תיבמ ןצבא לארשי-תא וירחא טפשיו 8 איבה תונב םישלשו הצוחה חלש תונב םישלשו םינב םישלש ול-יהיו 9 .םינש עבש לארשי-תא טפשיו ץוחה-ןמ וינבל .םחל תיבב רבקיו ןצבא תמיו 10 .םינש רשע לארשי-תא טפשיו ינלובזה ןוליא לארשי-תא וירחא טפשיו 11 .ןלובז ץראב ןוליאב רבקיו ינלובזה ןולא תמיו 12 .ינותערפה ללה-ןב ןודבע לארשי-תא וירחא טפשיו 13 םריע םיעבש-לע םיבכר םינב ינב םישלשו םינב םיעברא ול-יהיו 14 .םינש הנמש לארשי-תא טפשיו רהב םירפא ץראב ןותערפב רבקיו ינותערפה ללה-ןב ןודבע תמיו 15 .יקלמעה