Judges chapter 13 קרפ םיטפוש םיתשלפ-דיב הוהי םנתיו הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו 1 .הנש םיעברא .הדלי אלו הרקע ותשאו חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו 2 תדלי אלו הרקע-תא אנ-הנה הילא רמאיו השאה-לא הוהי-ךאלמ אריו 3 .ןב תדליו תירהו .אמט-לכ ילכאת-לאו רכשו ןיי יתשת-לאו אנ ירמשה התעו 4 היהי םיהלא ריזנ-יכ ושאר-לע הלעי-אל הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ 5 .םיתשלפ דימ לארשי-תא עישוהל לחי אוהו ןטבה-ןמ רענה הארמכ והארמו ילא אב םיהלאה שיא רמאל השיאל רמאתו השאה אבתו 6 .יל דיגה-אל ומש-תאו אוה הזמ-יא והיתלאש אלו דאמ ארונ םיהלאה ךאלמ -לכ ילכאת-לאו רכשו ןיי יתשת-לא התעו ןב תדליו הרה ךנה יל רמאיו 7 .ותומ םוי-דע ןטבה-ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ-יכ האמט אנ-אובי תחלש רשא םיהלאה שיא ינודא יב רמאיו הוהי-לא חונמ רתעיו 8 .דלויה רענל השענ-המ ונרויו ונילא דוע איהו השאה-לא דוע םיהלאה ךאלמ אביו חונמ לוקב םיהלאה עמשיו 9 .המע ןיא השיא חונמו הדשב תבשוי -רשא שיאה ילא הארנ הנה וילא רמאתו השיאל דגתו ץרתו השאה רהמתו 10 .ילא םויב אב -רשא שיאה התאה ול רמאיו שיאה-לא אביו ותשא ירחא חונמ ךליו םקיו 11 .ינא רמאיו השאה-לא תרבד .והשעמו רענה-טפשמ היהי-המ ךירבד אבי התע חונמ רמאיו 12 .רמשת השאה-לא יתרמא-רשא לכמ חונמ-לא הוהי ךאלמ רמאיו 13 -לא האמט-לכו תשת-לא רכשו ןייו לכאת אל ןייה ןפגמ אצי-רשא לכמ 14 .רמשת היתיוצ-רשא לכ לכאת .םיזע ידג ךינפל השענו ךתוא אנ-הרצענ הוהי ךאלמ-לא חונמ רמאיו 15 הלע השעת-םאו ךמחלב לכא-אל ינרצעת-םא חונמ-לא הוהי ךאלמ רמאיו 16 .אוה הוהי ךאלמ-יכ חונמ עדי-אל יכ הנלעת הוהיל .ךונדבכו ךירבד אבי-יכ ךמש ימ הוהי ךאלמ-לא חונמ רמאיו 17 .יאלפ-אוהו ימשל לאשת הז המל הוהי ךאלמ ול רמאיו 18 אלפמו הוהיל רוצה-לע לעיו החנמה-תאו םיזעה ידג-תא חונמ חקיו 19 .םיאר ותשאו חונמו zeyrl חבזמה בהלב הוהי-ךאלמ לעיו המימשה חבזמה לעמ בהלה תולעב יהיו 20 .הצרא םהינפ-לע ולפיו םיאר ותשאו חונמו -יכ חונמ עדי זא ותשא-לאו חונמ-לא הארהל הוהי ךאלמ דוע ףסי-אלו 21 .אוה הוהי ךאלמ .וניאר םיהלא יכ תומנ תומ ותשא-לא חונמ רמאיו 22 אלו החנמו הלע ונדימ חקל-אל ונתימהל הוהי ץפח ול ותשא ול רמאתו 23 .תאזכ ונעימשה אל תעכו הלא-לכ-תא ונארה .הוהי והכרביו רענה לדגיו ןושמש ומש-תא ארקתו ןב השאה דלתו 24 .לאתשא ןיבו הערצ ןיב ןד-הנחמב ומעפל הוהי חור לחתו 25