Judges chapter 14 קרפ םיטפוש .םיתשלפ תונבמ התנמתב השא אריו התנמת ןושמש דריו 1 םיתשלפ תונבמ התנמתב יתיאר השא רמאיו ומאלו ויבאל דגיו לעיו 2 .השאל יל התוא-וחק התעו ךלוה התא-יכ השא ימע-לכבו ךיחא תונבב ןיאה ומאו ויבא ול רמאיו 3 איה-יכ יל-חק התוא ויבא-לא ןושמש רמאיו םילרעה םיתשלפמ השא תחקל .יניעב הרשי תעבו םיתשלפמ שקבמ-אוה הנאת-יכ איה הוהימ יכ ועדי אל ומאו ויבאו 4 .לארשיב םילשמ םיתשלפ איהה ריפכ הנהו התנמת ימרכ-דע ואביו התנמת ומאו ויבאו ןושמש דריו 5 .ותארקל גאש תוירא אלו ודיב ןיא המואמו ידגה עסשכ והעסשיו הוהי חור וילע חלצתו 6 .השע רשא תא ומאלו ויבאל דיגה .ןושמש יניעב רשיתו השאל רבדיו דריו 7 םירובד תדע הנהו היראה תלפמ תא תוארל רסיו התחקל םימימ בשיו 8 .שבדו היראה תיוגב םהל ןתיו ומא-לאו ויבא-לא ךליו לכאו ךולה ךליו ויפכ-לא והדריו 9 .שבדה הדר היראה תיוגמ יכ םהל דיגה-אלו ולכאיו .םירוחבה ושעי ןכ יכ התשמ ןושמש םש שעיו השאה-לא והיבא דריו 10 .ותא ויהיו םיערמ םישלש וחקיו ותוא םתוארכ יהיו 11 תעבש יל התוא ודיגת דגה-םא הדיח םכל אנ-הדוחא ןושמש םהל רמאיו 12 .םידגב תפלח םישלשו םינידס םישלש םכל יתתנו םתאצמו התשמה ימי םישלשו םינידס םישלש יל םתא םתתנו יל דיגהל ולכות אל-םאו 13 .הנעמשנו ךתדיח הדוח ול ורמאיו םידגב תופילח הדיחה דיגהל ולכי אלו קותמ אצי זעמו לכאמ אצי לכאהמ םהל רמאיו 14 .םימי תשלש -תא ונל-דגיו ךשיא-תא יתפ ןושמש-תשאל ורמאיו יעיבשה םויב יהיו 15 .אלה ונל םתארק ונשרילה שאב ךיבא תיב-תאו ךתוא ףרשנ-ןפ הדיחה תדח הדיחה ינתבהא אלו ינתאנש-קר רמאתו וילע ןושמש תשא ךבתו 16 ךלו יתדגה אל ימאלו יבאל הנה הל רמאיו התדגה אל ילו ימע ינבל .דיגא -דגיו יעיבשה םויב יהיו התשמה םהל היה-רשא םימיה תעבש וילע ךבתו 17 .המע ינבל הדיחה דגתו והתקיצה יכ הל שבדמ קותמ-המ הסרחה אבי םרטב יעיבשה םויב ריעה ישנא ול ורמאיו 18 .יתדיח םתאצמ אל יתלגעב םתשרח אלול םהל רמאיו יראמ זע המו -תא חקיו שיא םישלש םהמ ךיו ןולקשא דריו הוהי חור וילע חלצתו 19 .והיבא תיב לעיו ופא רחיו הדיחה ידיגמל תופילחה ןתיו םתוצילח .ול הער רשא והערמל ןושמש תשא יהתו 20