Judges chapter 15 קרפ םיטפוש רמאיו םיזע ידגב ותשא-תא ןושמש דקפיו םיטח-ריצק ימיב םימימ יהיו 1 .אובל היבא ונתנ-אלו הרדחה יתשא-לא האבא הנטקה התחא אלה ךערמל הננתאו התאנש אנש-יכ יתרמא רמא היבא רמאיו 2 .היתחת ךל אנ-יהת הנממ הבוט .הער םמע ינא השע-יכ םיתשלפמ םעפה יתיקנ ןושמש םהל רמאיו 3 בנז-לא בנז ןפיו םידפל חקיו םילעוש תואמ-שלש דכליו ןושמש ךליו 4 .ךותב תובנזה ינש-ןיב דחא דיפל םשיו -דעו המק-דעו שידגמ רעביו םיתשלפ תומקב חלשיו םידיפלב שא-רעביו 5 .תיז םרכ -תא חקל יכ ינמתה ןתח ןושמש ורמאיו תאז השע ימ םיתשלפ ורמאיו 6 .שאב היבא-תאו התוא ופרשיו םיתשלפ ולעיו והערמל הנתיו ותשא .לדחא רחאו םכב יתמקנ-םא יכ תאזכ ןושעת-םא ןושמש םהל רמאיו 7 .םטיע עלס ףיעסב בשיו דריו הלודג הכמ ךרי-לע קוש םתוא ךיו 8 .יחלב ושטניו הדוהיב ונחיו םיתשלפ ולעיו 9 ונילע ןושמש-תא רוסאל ורמאיו ונילע םתילע המל הדוהי שיא ורמאיו 10 .ונל השע רשאכ ול תושעל ןושמשל ורמאיו םטיע עלס ףיעס-לא הדוהימ שיא םיפלא תשלש ודריו 11 רשאכ םהל רמאיו ונל תישע תאז-המו םיתשלפ ונב םילשמ-יכ תעדי אלה .םהל יתישע ןכ יל ושע ועבשה ןושמש םהל רמאיו םיתשלפ-דיב ךתתל ונדרי ךרסאל ול ורמאיו 12 .םתא יב ןועגפת-ןפ יל ךתימנ אל תמהו םדיב ךונתנו ךרסאנ רסא-יכ אל רמאל ול ורמאיו 13 .עלסה-ןמ והולעיו םישדח םיתבע םינשב והרסאיו הוהי חור וילע חלצתו ותארקל ועירה םיתשלפו יחל-דע אב-אוה 14 וירוסא וסמיו שאב ורעב רשא םיתשפכ ויתועורז-לע רשא םיתבעה הנייהתו .וידי לעמ .שיא ףלא הב-ךיו החקיו ודי חלשיו הירט רומח-יחל אצמיו 15 .שיא ףלא יתיכה רומחה יחלב םיתרמח רומח רומחה יחלב ןושמש רמאיו 16 .יחל תמר אוהה םוקמל ארקיו ודימ יחלה ךלשיו רבדל ותלככ יהיו 17 העושתה-תא ךדבע-דיב תתנ התא רמאיו הוהי-לא ארקיו דאמ אמציו 18 .םילרעה דיב יתלפנו אמצב תומא התעו תאזה הלדגה וחור בשתו תשיו םימ ונממ ואציו יחלב-רשא שתכמה-תא םיהלא עקביו 19 .הזה םויה דע יחלב רשא ארוקה ןיע המש ארק ןכ-לע יחיו .הנש םירשע םיתשלפ ימיב לארשי-תא טפשיו 20