Judges chapter 16 קרפ םיטפוש .הילא אביו הנוז השא םש-אריו התזע ןושמש ךליו 1 ריעה רעשב הלילה-לכ ול-ובראיו ובסיו הנה ןושמש אב רמאל םיתזעל 2 .והנגרהו רקבה רוא-דע רמאל הלילה-לכ ושרחתיו -רעש תותלדב זחאיו הלילה יצחב םקיו הלילה יצח-דע ןושמש בכשיו 3 שאר-לא םלעיו ויפתכ-לע םשיו חירבה-םע םעסיו תוזוזמה יתשבו ריעה .ןורבח ינפ-לע רשא רהה .הלילד המשו קרש לחנב השא בהאיו ןכ-ירחא יהיו 4 לודג וחכ המב יארו ותוא יתפ הל ורמאיו םיתשלפ ינרס הילא ולעיו 5 .ףסכ האמו ףלא שיא ךל-ןתנ ונחנאו ותנעל והנרסאו ול לכונ המבו רסאת המבו לודג ךחכ המב יל אנ-הדיגה ןושמש-לא הלילד רמאתו 6 .ךתונעל וברח-אל רשא םיחל םירתי העבשב ינרסאי-םא ןושמש הילא רמאיו 7 .םדאה דחאכ יתייהו יתילחו .םהב והרסאתו וברח-אל רשא םיחל םירתי העבש םיתשלפ ינרס הל-ולעיו 8 -תא קתניו ןושמש ךילע םיתשלפ וילא רמאתו רדחב הל בשי בראהו 9 .וחכ עדונ אלו שא וחירהב תרענה-ליתפ קתני רשאכ םירתיה -הדיגה התע םיבזכ ילא רבדתו יב תלתה הנה ןושמש-לא הלילד רמאתו 10 .רסאת המב יל אנ םהב השענ-אל רשא םישדח םיתבעב ינורסאי רוסא-םא הילא רמאיו 11 .םדאה דחאכ יתייהו יתילחו הכאלמ ךילע םיתשלפ וילא רמאתו םהב והרסאתו םישדח םיתבע הלילד חקתו 12 .טוחכ ויתערז לעמ םקתניו רדחב בשי בראהו ןושמש יל הדיגה םיבזכ ילא רבדתו יב תלתה הנה-דע ןושמש-לא הלילד רמאתו 13 .תכסמה-םע ישאר תופלחמ עבש-תא יגראת-םא הילא רמאיו רסאת המב -תא עסיו ותנשמ ץקייו ןושמש ךילע םיתשלפ וילא רמאתו דתיב עקתתו 14 .תכסמה-תאו גראה דתיה יב תלתה םימעפ שלש הז יתא ןיא ךבלו ךיתבהא רמאת ךיא וילא רמאתו 15 .לודג ךחכ המב יל תדגה-אלו .תומל ושפנ רצקתו והצלאתו םימיה-לכ הירבדב ול הקיצה-יכ יהיו 16 םיהלא ריזנ-יכ ישאר-לע הלע-אל הרומ הל רמאיו ובל-לכ-תא הל-דגיו 17 .םדאה-לככ יתייהו יתילחו יחכ ינממ רסו יתחלג-םא ימא ןטבמ ינא םיתשלפ ינרסל ארקתו חלשתו ובל-לכ-תא הל דיגה-יכ הלילד ארתו 18 ולעיו םיתשלפ ינרס הילא ולעו ובל-לכ-תא הל דיגה-יכ םעפה ולע xn`l .םדיב ףסכה לחתו ושאר תופלחמ עבש-תא חלגתו שיאל ארקתו היכרב-לע והנשיתו 19 .וילעמ וחכ רסיו ותונעל רענאו םעפב םעפכ אצא רמאיו ותנשמ ץקיו ןושמש ךילע םיתשלפ רמאתו 20 .וילעמ רס הוהי יכ עדי אל אוהו והורסאיו התזע ותוא ודירויו ויניע-תא ורקניו םיתשלפ והוזחאיו 21 .םיריסאה תיבב ןחוט יהיו םיתשחנב .חלג רשאכ חמצל ושאר-רעש לחיו 22 ורמאיו החמשלו םהיהלא ןוגדל לודג-חבז חבזל ופסאנ םיתשלפ ינרסו 23 .וניביוא ןושמש תא ונדיב וניהלא ןתנ -תא ונדיב וניהלא ןתנ ורמא יכ םהיהלא-תא וללהיו םעה ותא ואריו 24 .וניללח-תא הברה רשאו ונצרא בירחמ תאו ונביוא ןושמשל וארקיו ונל-קחשיו ןושמשל וארק ורמאיו םבל בוט יכ יהיו 25 .םידומעה ןיב ותוא ודימעיו םהינפל קחציו םיריסאה תיבמ םידמעה-תא ינשמיהו יתוא החינה ודיב קיזחמה רענה-לא ןושמש רמאיו 26 .םהילע ןעשאו םהילע ןוכנ תיבה רשא תשלשכ גגה-לעו םיתשלפ ינרס לכ המשו םישנהו םישנאה אלמ תיבהו 27 .ןושמש קוחשב םיארה השאו שיא םיפלא ךא אנ ינקזחו אנ ינרכז הוהי ינדא רמאיו הוהי-לא ןושמש ארקיו 28 .םיתשלפמ יניע יתשמ תחא-םקנ המקנאו םיהלאה הזה םעפה ךמסיו םהילע ןוכנ תיבה רשא ךותה ידומע ינש-תא ןושמש תפליו 29 .ולאמשב דחאו ונימיב דחא םהילע םינרסה-לע תיבה לפיו חכב טיו םיתשלפ-םע ישפנ תומת ןושמש רמאיו 30 תימה רשאמ םיבר ותומב תימה רשא םיתמה ויהיו וב-רשא םעה-לכ-לעו .וייחב ןיב ותוא ורבקיו ולעיו ותא ואשיו והיבא תיב-לכו ויחא ודריו 31 .הנש םירשע לארשי-תא טפש אוהו ויבא חונמ רבקב לאתשא ןיבו הערצ