Judges chapter 17 קרפ םיטפוש .והיכימ ומשו םירפא-רהמ שיא-יהיו 1 ינזאב תרמא םגו תילא יתאו ךל-חקל רשא ףסכה האמו ףלא ומאל רמאיו 2 .הוהיל ינב ךורב ומא רמאתו ויתחקל ינא יתא ףסכה-הנה ףסכה-תא יתשדקה שדקה ומא רמאתו ומאל ףסכה האמו-ףלא-תא בשיו 3 .ךל ונבישא התעו הכסמו לספ תושעל ינבל ידימ הוהיל לספ והשעיו ףרוצל והנתתו ףסכ םיתאמ ומא חקתו ומאל ףסכה-תא בשיו 4 .והיכימ תיבב יהיו הכסמו דחא די-תא אלמיו םיפרתו דופא שעיו םיהלא תיב ול הכימ שיאהו 5 .ןהכל ול-יהיו וינבמ .השעי ויניעב רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב 6 .םש-רג אוהו יול אוהו הדוהי תחפשממ הדוהי םחל תיבמ רענ-יהיו 7 םירפא-רה אביו אצמי רשאב רוגל הדוהי םחל תיבמ ריעהמ שיאה ךליו 8 .וכרד תושעל הכימ תיב-דע הדוהי םחל תיבמ יכנא יול וילא רמאיו אובת ןיאמ הכימ ול-רמאיו 9 .אצמא רשאב רוגל ךלה יכנאו תרשע ךל-ןתא יכנאו ןהכלו באל יל-היהו ידמע הבש הכימ ול רמאיו 10 .יולה ךליו ךתיחמו םידגב ךרעו םימיל ףסכ .וינבמ דחאכ ול רענה יהיו שיאה-תא תבשל יולה לאויו 11 .הכימ תיבב יהיו ןהכל רענה ול-יהיו יולה די-תא הכימ אלמיו 12 .ןהכל יולה יל-היה יכ יל הוהי ביטיי-יכ יתעדי התע הכימ רמאיו 13