Judges chapter 18 קרפ םיטפוש הלחנ ול-שקבמ ינדה טבש םהה םימיבו לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב 1 .הלחנב לארשי יטבש-ךותב אוהה םויה-דע ול הלפנ-אל יכ תבשל הערצמ ליח-ינב םישנא םתוצקמ םישנא השמח םתחפשממ ןד-ינב וחלשיו 2 ואביו ץראה-תא ורקח וכל םהלא ורמאיו הרקחלו ץראה-תא לגרל לאתשאמו .םש וניליו הכימ תיב-דע םירפא-רה ורמאיו םש ורוסיו יולה רענה לוק-תא וריכה המהו הכימ תיב-םע המה 3 .הפ ךל-המו הזב השע התא-המו םלה ךאיבה-ימ ול .ןהכל ול-יהאו ינרכשיו הכימ יל השע הזכו הזכ םהלא רמאיו 4 םיכלה ונחנא רשא ונכרד חילצתה העדנו םיהלאב אנ-לאש ול ורמאיו 5 .הילע .הב-וכלת רשא םככרד הוהי חכנ םולשל וכל ןהכה םהל רמאיו 6 -תבשוי הברקב-רשא םעה-תא ואריו השיל ואביו םישנאה תשמח וכליו 7 םיקחרו רצע שרוי ץראב רבד םילכמ-ןיאו חטבו טקש םינדצ טפשמכ חטבל .םדא-םע םהל-ןיא רבדו םינדצמ המה .םתא המ םהיחא םהל ורמאיו לאתשאו הערצ םהיחא-לא ואביו 8 םתאו דאמ הבוט הנהו ץראה-תא וניאר יכ םהילע הלענו המוק ורמאיו 9 .ץראה-תא תשרל אבל תכלל ולצעת-לא םישחמ םכדיב םיהלא הנתנ-יכ םידי תבחר ץראהו חטב םע-לא ואבת םכאבכ 10 .ץראב רשא רבד-לכ רוסחמ םש-ןיא רשא םוקמ ילכ רוגח שיא תואמ-שש לאתשאמו הערצמ ינדה תחפשממ םשמ ועסיו 11 .המחלמ ןד-הנחמ אוהה םוקמל וארק ןכ-לע הדוהיב םירעי תירקב ונחיו ולעיו 12 .םירעי תירק ירחא הנה הזה םויה דע .הכימ תיב-דע ואביו םירפא-רה םשמ ורבעיו 13 םהיחא-לא ורמאיו שיל ץראה-תא לגרל םיכלהה םישנאה תשמח ונעיו 14 -המ ועד התעו הכסמו לספו םיפרתו דופא הלאה םיתבב שי יכ םתעדיה .ושעת .םולשל ול-ולאשיו הכימ תיב יולה רענה-תיב-לא ואביו המש ורוסיו 15 .ןד-ינבמ רשא רעשה חתפ םיבצנ םתמחלמ ילכ םירוגח שיא תואמ-ששו 16 לספה-תא וחקל המש ואב ץראה-תא לגרל םיכלהה םישנאה תשמח ולעיו 17 שיאה תואמ-ששו רעשה חתפ בצנ ןהכהו הכסמה-תאו םיפרתה-תאו דופאה-תאו .המחלמה ילכ רוגחה הכסמה-תאו םיפרתה-תאו דופאה לספ-תא וחקיו הכימ תיב ואב הלאו 18 .םישע םתא המ ןהכה םהילא רמאיו ןהכלו באל ונל-היהו ונמע ךלו ךיפ-לע ךדי-םיש שרחה ול ורמאיו 19 .לארשיב החפשמלו טבשל ןהכ ךתויה וא דחא שיא תיבל ןהכ ךתויה בוטה ברקב אביו לספה-תאו םיפרתה-תאו דופאה-תא חקיו ןהכה בל בטייו 20 .םעה .םהינפל הדובכה-תאו הנקמה-תאו ףטה-תא ומישיו וכליו ונפיו 21 וקעזנ הכימ תיב-םע רשא םיתבב רשא םישנאהו הכימ תיבמ וקיחרה המה 22 .ןד-ינב-תא וקיבדיו .תקעזנ יכ ךל-המ הכימל ורמאיו םהינפ ובסיו ןד-ינב-לא וארקיו 23 -המו דוע יל-המו וכלתו ןהכה-תאו םתחקל יתישע-רשא יהלא-תא רמאיו 24 .ךל-המ ילא ורמאת הז ירמ םישנא םכב ועגפי-ןפ ונמע ךלוק עמשת-לא ןד-ינב וילא ורמאיו 25 .ךתיב שפנו ךשפנ התפסאו שפנ -לא בשיו ןפיו ונממ המה םיקזח-יכ הכימ אריו םכרדל ןד-ינב וכליו 26 .ותיב שיל-לע ואביו ול-היה רשא ןהכה-תאו הכימ השע-רשא תא וחקל המהו 27 .שאב ופרש ריעה-תאו ברח-יפל םתוא וכיו חטבו טקש םע-לע קמעב איהו םדא-םע םהל-ןיא רבדו ןודיצמ איה-הקוחר יכ ליצמ ןיאו 28 .הב ובשיו ריעה-תא ונביו בוחר-תיבל רשא -םש שיל םלואו לארשיל דלוי רשא םהיבא ןד םשב ןד ריעה-םש וארקיו 29 .הנשארל ריעה וינבו אוה השנמ-ןב םשרג-ןב ןתנוהיו לספה-תא ןד-ינב םהל ומיקיו 30 .ץראה תולג םוי-דע ינדה טבשל םינהכ ויה .הלשב םיהלאה-תיב תויה ימי-לכ השע רשא הכימ לספ-תא םהל ומישיו 31