Judges chapter 19 קרפ םיטפוש -רה יתכריב רג יול שיא יהיו לארשיב ןיא ךלמו םהה םימיב יהיו 1 .הדוהי םחל תיבמ שגליפ השא ול-חקיו םירפא -יהתו הדוהי םחל תיב-לא היבא תיב-לא ותאמ ךלתו ושגליפ וילע הנזתו 2 .םישדח העברא םימי םש םירמח דמצו ומע ורענו ובישהל הבל-לע רבדל הירחא ךליו השיא םקיו 3 .ותארקל חמשיו הרענה יבא והאריו היבא תיב והאיבתו ותשיו ולכאיו םימי תשלש ותא בשיו הרענה יבא ונתח וב-קזחיו 4 .םש וניליו -לא הרענה יבא רמאיו תכלל םקיו רקבב ומיכשיו יעיברה םויב יהיו 5 .וכלת רחאו םחל-תפ ךבל דעס ונתח אנ-לאוה שיאה-לא הרענה יבא רמאיו ותשיו ודחי םהינש ולכאיו ובשיו 6 .ךבל בטיו ןילו .םש ןליו בשיו ונתח וב-רצפיו תכלל שיאה םקיו 7 ךבבל אנ-דעס הרענה יבא רמאיו תכלל ישימחה םויב רקבב םכשיו 8 .םהינש ולכאיו םויה תוטנ-דע והמהמתהו הנה הרענה יבא ונתח ול רמאיו ורענו ושגליפו אוה תכלל שיאה םקיו 9 ךבבל בטייו הפ ןיל םויה תונח הנה אנ-וניל ברעל םויה הפר אנ .ךלהאל תכלהו םככרדל רחמ םתמכשהו ומעו םלשורי איה סובי חכנ-דע אביו ךליו םקיו ןולל שיאה הבא-אלו 10 .ומע ושגליפו םישובח םירומח דמצ -לא הרוסנו אנ-הכל וינדא-לא רענה רמאיו דאמ דר םויהו סובי-םע םה 11 .הב ןילנו תאזה יסוביה-ריע הנה לארשי ינבמ-אל רשא ירכנ ריע-לא רוסנ אל וינדא וילא רמאיו 12 .העבג-דע ונרבעו .המרב וא העבגב ונלו תומקמה דחאב הברקנו ךל ורענל רמאיו 13 .ןמינבל רשא העבגה לצא שמשה םהל אבתו וכליו ורבעיו 14 -ףסאמ שיא ןיאו ריעה בוחרב בשיו אביו העבגב ןולל אובל םש ורסיו 15 .ןולל התיבה םתוא -אוהו םירפא רהמ שיאהו ברעב הדשה-ןמ והשעמ-ןמ אב ןקז שיא הנהו 16 .ינימי ינב םוקמה ישנאו העבגב רג הנא ןקזה שיאה רמאיו ריעה בחרב חראה שיאה-תא אריו ויניע אשיו 17 .אובת ןיאמו ךלת םשמ םירפא-רה יתכרי-דע הדוהי םחל-תיבמ ונחנא םירבע וילא רמאיו 18 ףסאמ שיא ןיאו ךלה ינא הוהי תיב-תאו הדוהי םחל תיב-דע ךלאו יכנא .התיבה יתוא רענלו ךתמאלו יל-שי ןייו םחל םגו ונירומחל שי אופסמ-םג ןבת-םגו 19 .רבד-לכ רוסחמ ןיא ךידבע-םע .ןלת-לא בוחרב קר ילע ךרוסחמ-לכ קר ךל םולש ןקזה שיאה רמאיו 20 .ותשיו ולכאיו םהילגר וצחריו םירומחל לוביו ותיבל והאיביו 21 -תא ובסנ לעילב-ינב ישנא ריעה ישנא הנהו םבל-תא םיביטימ המה 22 -תא אצוה רמאל ןקזה תיבה לעב שיאה-לא ורמאיו תלדה-לע םיקפדתמ תיבה .ונעדנו ךתיב-לא אב-רשא שיאה ירחא אנ וערת-לא יחא-לא םהלא רמאיו תיבה לעב שיאה םהילא אציו 23 .תאזה הלבנה-תא ושעת-לא יתיב-לא הזה שיאה אב-רשא םהל ושעו םתוא ונעו םתוא אנ-האיצוא והשגליפו הלותבה יתב הנה 24 .תאזה הלבנה רבד ושעת אל הזה שיאלו םכיניעב בוטה ץוחה םהילא אציו ושגליפב שיאה קזחיו ול עמשל םישנאה ובא-אלו 25 .רחשה תולעב הוחלשיו רקבה-דע הלילה-לכ הב-וללעתיו התוא ועדיו -דע םש הינודא-רשא שיאה-תיב חתפ לפתו רקבה תונפל השאה אבתו 26 .רואה השאה הנהו וכרדל תכלל אציו תיבה תותלד חתפיו רקבב הינדא םקיו 27 .ףסה-לע הידיו תיבה חתפ תלפנ ושגליפ ךליו שיאה םקיו רומחה-לע החקיו הנע ןיאו הכלנו ימוק הילא רמאיו 28 .ומקמל הימצעל החתניו ושגליפב קזחיו תלכאמה-תא חקיו ותיב-לא אביו 29 .לארשי לובג לכב החלשיו םיחתנ רשע םינשל -ינב תולע םוימל תאזכ התארנ-אלו התיהנ-אל רמאו הארה-לכ היהו 30 .ורבדו וצע הילע םכל-ומיש הזה םויה דע םירצמ ץראמ לארשי