Judges chapter 20 קרפ םיטפוש ץראו עבש ראב-דעו ןדמל דחא שיאכ הדעה להקתו לארשי ינב-לכ ואציו 1 .הפצמה הוהי-לא דעלגה תואמ עברא םיהלאה םע להקב לארשי יטבש לכ םעה-לכ תונפ ובציתיו 2 .ברח ףלש ילגר שיא ףלא ורבד לארשי ינב ורמאיו הפצמה לארשי-ינב ולע-יכ ןמינב ינב ועמשיו 3 .תאזה הערה התיהנ הכיא יתאב ןמינבל רשא התעבגה רמאיו החצרנה השאה שיא יולה שיאה ןעיו 4 .ןולל ישגליפו ip` -תאו גרהל ומד יתוא הליל תיבה-תא ילע ובסיו העבגה ילעב ילע ומקיו 5 .תמתו ונע ישגליפ המז ושע יכ לארשי תלחנ הדש-לכב החלשאו החתנאו ישגליפב זחאו 6 .לארשיב הלבנו .םלה הצעו רבד םכל ובה לארשי ינב םכלכ הנה 7 שיא רוסנ אלו ולהאל שיא ךלנ אל רמאל דחא שיאכ םעה-לכ םקיו 8 .ותיבל .לרוגב הילע העבגל השענ רשא רבדה הז התעו 9 הבברל ףלאו ףלאל האמו לארשי יטבש לכל האמל םישנא הרשע ונחקלו 10 .לארשיב השע רשא הלבנה-לככ ןמינב עבגל םאובל תושעל םעל הדצ תחקל .םירבח דחא שיאכ ריעה-לא לארשי שיא-לכ ףסאיו 11 רשא תאזה הערה המ רמאל ןמינב יטבש-לכב םישנא לארשי יטבש וחלשיו 12 .םכב התיהנ הער הרעבנו םתימנו העבגב רשא לעילב-ינב םישנאה-תא ונת התעו 13 .לארשי-ינב םהיחא לוקב עמשל ןמינב ובא אלו לארשימ .לארשי ינב-םע המחלמל תאצל התעבגה םירעה-ןמ ןמינב-ינב ופסאיו 14 ףלש שיא ףלא הששו םירשע םירעהמ אוהה םויב ןמינב ינב ודקפתיו 15 .רוחב שיא תואמ עבש ודקפתה העבגה יבשימ דבל ברח -לא ןבאב עלק הז-לכ ונימי-די רטא רוחב שיא תואמ עבש הזה םעה לכמ 16 .אטחי אלו הרעשה הז-לכ ברח ףלש שיא ףלא תואמ עברא ןמינבמ דבל ודקפתה לארשי שיאו 17 .המחלמ שיא -הלעי ימ לארשי ינב ורמאיו םיהלאב ולאשיו לא-תיב ולעיו ומקיו 18 .הלחתב הדוהי הוהי רמאיו ןמינב ינב-םע המחלמל הלחתב ונל .העבגה-לע ונחיו רקבב לארשי-ינב ומוקיו 19 -לא המחלמ לארשי-שיא םתא וכרעיו ןמינב-םע המחלמל לארשי שיא אציו 20 .העבגה םינש אוהה םויב לארשיב ותיחשיו העבגה-ןמ ןמינב-ינב ואציו 21 .הצרא שיא ףלא םירשעו םויב םש וכרע-רשא םוקמב המחלמ ךרעל ופסיו לארשי שיא םעה קזחתיו 22 .ןושארה רמאל הוהיב ולאשיו ברעה-דע הוהי-ינפל וכביו לארשי-ינב ולעיו 23 .וילא ולע הוהי רמאיו יחא ןמינב ינב-םע המחלמל תשגל ףיסואה .ינשה םויב ןמינב ינב-לא לארשי-ינב וברקיו 24 דוע לארשי ינבב ותיחשיו ינשה םויב העבגה-ןמ םתארקל ןמינב אציו 25 .ברח יפלש הלא-לכ הצרא שיא ףלא רשע תנמש ינפל םש ובשיו וכביו לא-תיב ואביו םעה-לכו לארשי ינב-לכ ולעיו 26 .הוהי ינפל םימלשו תולע ולעיו ברעה-דע אוהה-םויב ומוציו הוהי .םהה םימיב םיהלאה תירב ןורא םשו הוהיב לארשי-ינב ולאשיו 27 דוע ףסואה רמאל םהה םימיב וינפל דמע ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפו 28 רחמ יכ ולע הוהי רמאיו לדחא-םא יחא ןמינב-ינב-םע המחלמל תאצל .ךדיב וננתא .ביבס העבגה-לא םיברא לארשי םשיו 29 העבגה-לא וכרעיו ישילשה םויב ןמינב ינב-לא לארשי-ינב ולעיו 30 .םעפב םעפכ םעהמ תוכהל ולחיו ריעה-ןמ וקתנה םעה תארקל ןמינב-ינב ואציו 31 הדשב התעבג תחאו לא-תיב הלע תחא רשא תולסמב םעפב םעפכ םיללח .לארשיב שיא םישלשכ ורמא לארשי ינבו הנשארבכ ונינפל םה םיפגנ ןמינב ינב ורמאיו 32 .תולסמה-לא ריעה-ןמ והנקתנו הסוננ חיגמ לארשי בראו רמת לעבב וכרעיו ומוקממ ומק לארשי שיא לכו 33 .עבג-הרעממ ומקממ הדבכ המחלמהו לארשי-לכמ רוחב שיא םיפלא תרשע העבגל דגנמ ואביו 34 .הערה םהילע תעגנ-יכ ועדי אל םהו םויב ןמינבב לארשי ינב ותיחשיו לארשי ינפל ןמינב-תא הוהי ףגיו 35 .ברח ףלש הלא-לכ שיא האמו ףלא השמחו םירשע אוהה וחטב יכ ןמינבל םוקמ לארשי-שיא ונתיו ופגנ יכ ןמינב-ינב ואריו 36 .העבגה-לא ומש רשא בראה-l` -יפל ריעה-לכ-תא ךיו בראה ךשמיו העבגה-לא וטשפיו ושיחה בראהו 37 .ברח .ריעה-ןמ ןשעה תאשמ םתולעהל ברה בראה-םע לארשי שיאל היה דעומהו 38 לארשי-שיאב םיללח תוכהל לחה ןמינבו המחלמב לארשי-שיא ךפהיו 39 .הנשארה המחלמכ ונינפל אוה ףגנ ףוגנ ךא ורמא יכ שיא םישלשכ הלע הנהו וירחא ןמינב ןפיו ןשע דומע ריעה-ןמ תולעל הלחה תאשמהו 40 .המימשה ריעה-לילכ .הערה וילע העגנ-יכ האר יכ ןמינב שיא להביו ךפה לארשי שיאו 41 רשאו והתקיבדה המחלמהו רבדמה ךרד-לא לארשי שיא ינפל ונפיו 42 .וכותב ותוא םיתיחשמ םירעהמ .שמש-חרזממ העבגה חכנ דע והכירדה החונמ והפידרה ןמינב-תא ורתכ 43 .ליח-ישנא הלא-לכ-תא שיא ףלא רשע-הנמש ןמינבמ ולפיו 44 םיפלא תשמח תולסמב והללעיו ןומרה עלס-לא הרבדמה וסניו ונפיו 45 .שיא םיפלא ונממ וכיו םעדג-דע וירחא וקיבדיו שיא אוהה םויב ברח ףלש שיא ףלא השמחו םירשע ןמינבמ םילפנה-לכ יהיו 46 .ליח-ישנא הלא-לכ-תא ןומר עלסב ובשיו שיא תואמ שש ןומרה עלס-לא הרבדמה וסניו ונפיו 47 .םישדח העברא המהב-דע םתמ ריעמ ברח-יפל םוכיו ןמינב ינב-לא ובש לארשי שיאו 48 .שאב וחלש תואצמנה םירעה-לכ םג אצמנה-לכ דע