Judges chapter 21 קרפ םיטפוש .השאל ןמינבל ותב ןתי-אל ונממ שיא רמאל הפצמב עבשנ לארשי שיאו 1 וכביו םלוק ואשיו םיהלאה ינפל ברעה-דע םש ובשיו לא-תיב םעה אביו 2 .לודג יכב לארשימ םויה דקפהל לארשיב תאז התיה לארשי יהלא הוהי המל ורמאיו 3 .דחא טבש .םימלשו תולע ולעיו חבזמ םש-ונביו םעה ומיכשיו תרחממ יהיו 4 יכ הוהי-לא לארשי יטבש-לכמ להקב הלע-אל רשא ימ לארשי ינב ורמאיו 5 .תמוי תומ רמאל הפצמה הוהי-לא הלע-אל רשאל התיה הלודגה העובשה דחא טבש םויה עדגנ ורמאיו ויחא ןמינב-לא לארשי ינב ומחניו 6 .לארשימ םהל-תת יתלבל הוהיב ונעבשנ ונחנאו םישנל םירתונל םהל השענ-המ 7 .םישנל וניתונבמ -אב אל הנהו הפצמה הוהי-לא הלע-אל רשא לארשי יטבשמ דחא ימ ורמאיו 8 .להקה-לא דעלג שיבימ הנחמה-לא שיא .דעלג שבי יבשוימ שיא םש-ןיא הנהו םעה דקפתיו 9 רמאל םתוא ווציו ליחה ינבמ שיא ףלא רשע-םינש הדעה םש-וחלשיו 10 .ףטהו םישנהו ברח-יפל דעלג שבי יבשוי-תא םתיכהו וכל .ומירחת רכז-בכשמ תעדי השא-לכו רכז-לכ ושעת רשא רבדה הזו 11 שיא העדי-אל רשא הלותב הרענ תואמ עברא דעלג שיבי יבשוימ ואצמיו 12 .ןענכ ץראב רשא הלש הנחמה-לא םתוא ואיביו רכז בכשמל םהל וארקיו ןומר עלסב רשא ןמינב ינב-לא ורבדיו הדעה-לכ וחלשיו 13 .םולש דעלג שבי ישנמ ויח רשא םישנה םהל ונתיו איהה תעב ןמינב בשיו 14 .ןכ םהל ואצמ-אלו .לארשי יטבשב ץרפ הוהי השע-יכ ןמינבל םחנ םעהו 15 .השא ןמינבמ הדמשנ-יכ םישנל םירתונל השענ-המ הדעה ינקז ורמאיו 16 .לארשימ טבש החמי-אלו ןמינבל הטילפ תשרי ורמאיו 17 רמאל לארשי-ינב ועבשנ-יכ וניתונבמ םישנ םהל-תתל לכונ אל ונחנאו 18 .ןמינבל השא ןתנ רורא החרזמ לא-תיבל הנופצמ רשא המימי םימימ ולשב הוהי-גח הנה ורמאיו 19 .הנובלל בגנמו המכש לא-תיבמ הלעה הלסמל שמשה .םימרכב םתבראו וכל רמאל ןמינב ינב-תא וציו 20 םימרכה-ןמ םתאציו תולחמב לוחל וליש-תונב ואצי-םא הנהו םתיארו 21 .ןמינב ץרא םתכלהו וליש תונבמ ותשא שיא םכל םתפטחו ונונח םהילא ונרמאו ונילא בורל םהיחא וא םתובא ואבי-יכ היהו 22 .ומשאת תעכ םהל םתתנ םתא אל יכ המחלמב ותשא שיא ונחקל אל יכ םתוא ולזג רשא תוללחמה-ןמ םרפסמל םישנ ואשיו ןמינב ינב ןכ-ושעיו 23 .םהב ובשיו םירעה-תא ונביו םתלחנ-לא ובושיו וכליו םשמ ואציו ותחפשמלו וטבשל שיא איהה תעב לארשי-ינב םשמ וכלהתיו 24 .ותלחנל שיא .השעי ויניעב רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב 25