Lamentations chapter 1 קרפ הכיא יתרש םיוגב יתבר הנמלאכ התיה םע יתבר ריעה דדב הבשי הכיא 1 .סמל התיה תונידמב היער-לכ היבהא-לכמ םחנמ הל-ןיא היחל לע התעמדו הלילב הכבת וכב 2 .םיביאל הל ויה הב ודגב -לכ חונמ האצמ אל םיוגב הבשי איה הדבע ברמו ינעמ הדוהי התלג 3 .םירצמה ןיב הוגישה היפדר םיחנאנ הינהכ ןיממוש הירעש-לכ דעומ יאב ילבמ תולבא ןויצ יכרד 4 .הל-רמ איהו תוגונ היתלותב וכלה היללוע היעשפ-בר לע הגוה הוהי-יכ ולש היביא שארל הירצ ויה 5 .רצ-ינפל יבש וכליו הערמ ואצמ-אל םיליאכ הירש ויה הרדה-לכ ןויצ-תב ןמ אציו 6 .ףדור ינפל חכ-אלב לפנב םדק ימימ ויה רשא הידמחמ לכ הידורמו הינע ימי םלשורי הרכז 7 .התבשמ לע וקחש םירצ הואר הל רזוע ןיאו רצ-דיב המע ואר-יכ הוליזה הידבכמ-לכ התיה הדינל ןכ-לע םלשורי האטח אטח 8 .רוחא בשתו החנאנ איה-םג התורע הוהי האר הל םחנמ ןיא םיאלפ דרתו התירחא הרכז אל הילושב התאמט 9 .ביוא לידגה יכ יינע-תא -אל התיוצ רשא השדקמ ואב םיוג התאר-יכ הידמחמ-לכ לע רצ שרפ ודי 10 .ךל להקב ואבי האר שפנ בישהל לכאב םהידומחמ ונתנ םחל םישקבמ םיחנאנ המע-לכ 11 .הללוז יתייה יכ הטיבהו הוהי ללוע רשא יבאכמכ בואכמ שי-םא וארו וטיבה ךרד ירבע-לכ םכילא אול 12 .ופא ןורח םויב הוהי הגוה רשא יל יננתנ רוחא ינבישה ילגרל תשר שרפ הנדריו יתמצעב שא-חלש םורממ 13 .הוד םויה-לכ הממש ינדא יננתנ יחכ לישכה יראוצ-לע ולע וגרתשי ודיב יעשפ לע דקשנ 14 .םוק לכוא-אל ידיב ינדא ךרד תג ירוחב רבשל דעומ ילע ארק יברקב ינדא יריבא-לכ הלס 15 .הדוהי-תב תלותבל בישמ םחנמ ינממ קחר-יכ םימ הדרי יניע יניע היכוב ינא הלא-לע 16 .ביוא רבג יכ םיממוש ינב ויה ישפנ התיה וירצ ויביבס בקעיל הוהי הוצ הל םחנמ ןיא הידיב ןויצ השרפ 17 .םהיניב הדנל םלשורי יבאכמ וארו םימע-לכ אנ-ועמש יתירמ והיפ יכ הוהי אוה קידצ 18 .יבשב וכלה ירוחבו יתלותב ומל לכא ושקב-יכ ועוג ריעב ינקזו ינהכ ינומר המה יבהאמל יתארק 19 .םשפנ-תא ובישיו יתירמ ורמ יכ יברקב יבל ךפהנ ורמרמח יעמ יל-רצ-יכ הוהי האר 20 .תומכ תיבב ברח-הלכש ץוחמ התא יכ ושש יתער ועמש יביא-לכ יל םחנמ ןיא ינא החנאנ יכ ועמש 21 .ינומכ ויהיו תארק-םוי תאבה תישע תובר-יכ יעשפ-לכ לע יל תללוע רשאכ ומל ללועו ךינפל םתער-לכ אבת 22 .יוד יבלו יתחנא