Lamentations chapter 2 קרפ הכיא לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה ןויצ-תב-תא ינדא ופאב ביעי הכיא 1 .ופא םויב וילגר-םדה רכז-אלו הדוהי-תב ירצבמ ותרבעב סרה בקעי תואנ-לכ תא למח אל ינדא עלב 2 .הירשו הכלממ ללח ץראל עיגה רעביו ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה לארשי ןרק לכ ףא-ירחב עדג 3 .ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב ןויצ-תב להאב ןיע-ידמחמ לכ גרהיו רצכ ונימי בצנ ביואכ ותשק ךרד 4 .ותמח שאכ ךפש -תבב בריו וירצבמ תחש היתונמרא-לכ עלב לארשי עלב ביואכ ינדא היה 5 .הינאו הינאת הדוהי -םעזב ץאניו תבשו דעומ ןויצב הוהי חכש ודעומ תחש וכש ןגכ סמחיו 6 .ןהכו ךלמ ופא לוק היתונמרא תמוח ביוא-דיב ריגסה ושדקמ ראנ וחבזמ ינדא חנז 7 .דעומ םויכ הוהי-תיבב ונתנ לח-לבאיו עלבמ ודי בישה-אל וק הטנ ןויצ-תב תמוח תיחשהל הוהי בשח 8 .וללמא ודחי המוחו -םג הרות ןיא םיוגב הירשו הכלמ היחירב רבשו דבא הירעש ץראב ועבט 9 .הוהימ ןוזח ואצמ-אל היאיבנ םיקש ורגח םשאר-לע רפע ולעה ןויצ-תב ינקז ומדי ץראל ובשי 10 .םלשורי תלותב ןשאר ץראל ודירוה ףטעב ימע-תב רבש-לע ידבכ ץראל ךפשנ יעמ ורמרמח יניע תועמדב ולכ 11 .הירק תובחרב קנויו ללוע םשפנ ךפתשהב ריע תובחרב ללחכ םפטעתהב ןייו ןגד היא ורמאי םתמאל 12 .םתמא קיח-לא -תב תלותב ךמחנאו ךל-הושא המ םלשורי תבה ךל-המדא המ ךדיעא-המ 13 .ךל-אפרי ימ ךרבש םיכ לודג-יכ ןויצ ךל וזחיו ךתיבש בישהל ךנוע-לע ולג-אלו לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ 14 .םיחודמו אוש תואשמ תאזה םלשורי תב-לע םשאר ועניו וקרש ךרד ירבע-לכ םיפכ ךילע וקפס 15 .ץראה-לכל שושמ יפי תלילכ ורמאיש ריעה םויה הז ךא ונעלב ורמא ןש-וקרחיו וקרש ךיביוא-לכ םהיפ ךילע וצפ 16 .וניאר ונאצמ והניוקש למח אלו סרה םדק-ימימ הוצ רשא ותרמא עצב םמז רשא הוהי השע 17 .ךירצ ןרק םירה ביוא ךילע חמשיו -לא הלילו םמוי העמד לחנכ ידירוה ןויצ-תב תמוח ינדא-לא םבל קעצ 18 .ךניע-תב םדת-לא ךל תגופ ינתת יאש ינדא ינפ חכנ ךבל םימכ יכפש תורמשא שארל לילב ינר ימוק 19 .תוצוח-לכ שארב בערב םיפוטעה ךיללוע שפנ-לע ךיפכ וילא םיחפט יללע םירפ םישנ הנלכאת-םא הכ תללוע ימל הטיבהו הוהי האר 20 .איבנו ןהכ ינדא שדקמב גרהי-םא םויב תגרה ברחב ולפנ ירוחבו יתלותב ןקזו רענ תוצוח ץראל ובכש 21 .תלמח אל תחבט ךפא דירשו טילפ הוהי-ףא םויב היה אלו ביבסמ ירוגמ דעומ םויכ ארקת 22 .םלכ יביא יתיברו יתחפט-רשא