Lamentations chapter 3 קרפ הכיא .ותרבע טבשב ינע האר רבגה ינא 1 .רוא-אלו ךשח ךליו גהנ יתוא 2 .םויה-לכ ודי ךפהי בשי יב ךא 3 .יתומצע רבש ירועו ירשב הלב 4 .האלתו שאר ףקיו ילע הנב 5 .םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב 6 .יתשחנ דיבכה אצא אלו ידעב רדג 7 .יתלפת םתש עושאו קעזא יכ םג 8 .הוע יתביתנ תיזגב יכרד רדג 9 .םירתסמב הירא יל אוה ברא בד 10 .םמש ינמש ינחשפיו ררוס יכרד 11 .ץחל ארטמכ ינביציו ותשק ךרד 12 .ותפשא ינב יתוילכב איבה 13 .םויה-לכ םתניגנ ימע-לכל קחש יתייה 14 .הנעל ינורה םירורמב ינעיבשה 15 .רפאב ינשיפכה ינש ץצחב סרגיו 16 .הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו 17 .הוהימ יתלחותו יחצנ דבא רמאו 18 .שארו הנעל ידורמו יינע-רכז 19 .ישפנ ילע חישתו רוכזת רוכז 20 .ליחוא ןכ-לע יבל-לא בישא תאז 21 .וימחר ולכ-אל יכ ונמת-אל יכ הוהי ידסח 22 .ךתנומא הבר םירקבל םישדח 23 .ול ליחוא ןכ-לע ישפנ הרמא הוהי יקלח 24 .ונשרדת שפנל ווקל הוהי בוט 25 .הוהי תעושתל םמודו ליחיו בוט 26 .וירוענב לע אשי-יכ רבגל בוט 27 .וילע לטנ יכ םדיו דדב בשי 28 .הוקת שי ילוא והיפ רפעב ןתי 29 .הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי 30 .ינדא םלועל חנזי אל יכ 31 .ודסח ברכ םחרו הגוה-םא יכ 32 .שיא-ינב הגיו ובלמ הנע אל יכ 33 .ץרא יריסא לכ וילגר תחת אכדל 34 .ןוילע ינפ דגנ רבג-טפשמ תוטהל 35 .האר אל ינדא ובירב םדא תועל 36 .הוצ אל ינדא יהתו רמא הז ימ 37 .בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ 38 .ואטח-לע רבג יח םדא ןנואתי-המ 39 .הוהי-דע הבושנו הרקחנו וניכרד השפחנ 40 .םימשב לא-לא םיפכ-לא ונבבל אשנ 41 .תחלס אל התא ונירמו ונעשפ ונחנ 42 .תלמח אל תגרה ונפדרתו ףאב התכס 43 .הלפת רובעמ ךל ןנעב התוכס 44 .םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס 45 .וניביא-לכ םהיפ ונילע וצפ 46 .רבשהו תאשה ונל היה תחפו דחפ 47 .ימע-תב רבש-לע יניע דרת םימ-יגלפ 48 .תוגפה ןיאמ המדת אלו הרגנ יניע 49 .םימשמ הוהי אריו ףיקשי-דע 50 .יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע 51 .םנח יביא רופצכ ינודצ דוצ 52 .יב ןבא-ודיו ייח רובב ותמצ 53 .יתרזגנ יתרמא ישאר-לע םימ-ופצ 54 .תויתחת רובמ הוהי ךמש יתארק 55 .יתעושל יתחורל ךנזא םלעת-לא תעמש ילוק 56 .ארית-לא תרמא ךארקא םויב תברק 57 .ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר 58 .יטפשמ הטפש יתתוע הוהי התיאר 59 .יל םתבשחמ-לכ םתמקנ-לכ התיאר 60 .ילע םתבשחמ-לכ הוהי םתפרח תעמש 61 .םויה-לכ ילע םנויגהו ימק יתפש 62 .םתניגנמ ינא הטיבה םתמיקו םתבש 63 .םהידי השעמכ הוהי לומג םהל בישת 64 .םהל ךתלאת בל-תנגמ םהל ןתת 65 .הוהי ימש תחתמ םדימשתו ףאב ףדרת 66