Leviticus chapter 1 קרפ ארקיו .רמאל דעומ להאמ וילא הוהי רבדיו השמ-לא ארקיו 1 -ןמ הוהיל ןברק םכמ בירקי-יכ םדא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 .םכנברק-תא ובירקת ןאצה-ןמו רקבה-ןמ המהבה בירקי דעומ להא חתפ-לא ונבירקי םימת רכז רקבה-ןמ ונברק הלע-םא 3 .הוהי ינפל ונצרל ותא .וילע רפכל ול הצרנו הלעה שאר לע ודי ךמסו 4 םדה-תא םינהכה ןרהא ינב ובירקהו הוהי ינפל רקבה ןב-תא טחשו 5 .דעומ להא חתפ-רשא ביבס חבזמה-לע םדה-תא וקרזו .היחתנל התא חתנו הלעה-תא טישפהו 6 .שאה-לע םיצע וכרעו חבזמה-לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו 7 רשא םיצעה-לע רדפה-תאו שארה-תא םיחתנה תא םינהכה ןרהא ינב וכרעו 8 .חבזמה-לע רשא שאה-לע -חיר השא הלע החבזמה לכה-תא ןהכה ריטקהו םימב ץחרי ויערכו וברקו 9 .הוהיל חוחינ םימת רכז הלעל םיזעה-ןמ וא םיבשכה-ןמ ונברק ןאצה-ןמ-םאו 10 .ונבירקי םינהכה ןרהא ינב וקרזו הוהי ינפל הנפצ חבזמה ךרי לע ותא טחשו 11 .ביבס חבזמה-לע ומד-תא רשא םיצעה-לע םתא ןהכה ךרעו ורדפ-תאו ושאר-תאו ויחתנל ותא חתנו 12 .חבזמה-לע רשא שאה-לע הלע החבזמה ריטקהו לכה-תא ןהכה בירקהו םימב ץחרי םיערכהו ברקהו 13 .הוהיל חחינ חיר השא אוה הנויה ינב-ןמ וא םירתה-ןמ בירקהו הוהיל ונברק הלע ףועה-ןמ םאו 14 .ונברק-תא ומד הצמנו החבזמה ריטקהו ושאר-תא קלמו חבזמה-לא ןהכה ובירקהו 15 .חבזמה ריק לע .ןשדה םוקמ-לא המדק חבזמה לצא התא ךילשהו התצנב ותארמ-תא ריסהו 16 רשא םיצעה-לע החבזמה ןהכה ותא ריטקהו לידבי אל ויפנכב ותא עסשו 17 .הוהיל חחינ חיר השא אוה הלע שאה-לע