Leviticus chapter 2 קרפ ארקיו ןמש הילע קציו ונברק היהי תלס הוהיל החנמ ןברק בירקת-יכ שפנו 1 .הנבל הילע ןתנו לע הנמשמו התלסמ וצמק אלמ םשמ ץמקו םינהכה ןרהא ינב-לא האיבהו 2 .הוהיל חחינ חיר השא החבזמה התרכזא-תא ןהכה ריטקהו התנבל-לכ .הוהי ישאמ םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה-ןמ תרתונהו 3 יקיקרו ןמשב תלולב תצמ תולח תלס רונת הפאמ החנמ ןברק ברקת יכו 4 .ןמשב םיחשמ תוצמ .היהת הצמ ןמשב הלולב תלס ךנברק תבחמה-לע החנמ-םאו 5 .אוה החנמ ןמש הילע תקציו םיתפ התא תותפ 6 .השעת ןמשב תלס ךנברק תשחרמ תחנמ-םאו 7 -לא השיגהו ןהכה-לא הבירקהו הוהיל הלאמ השעי רשא החנמה-תא תאבהו 8 .חבזמה חחינ חיר השא החבזמה ריטקהו התרכזא-תא החנמה-ןמ ןהכה םירהו 9 .הוהיל .הוהי ישאמ םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה-ןמ תרתונהו 10 -אל שבד-לכו ראש-לכ יכ ץמח השעת אל הוהיל ובירקת רשא החנמה-לכ 11 .הוהיל השא ונממ וריטקת .חחינ חירל ולעי-אל חבזמה-לאו הוהיל םתא ובירקת תישאר ןברק 12 ךתחנמ לעמ ךיהלא תירב חלמ תיבשת אלו חלמת חלמב ךתחנמ ןברק-לכו 13 .חלמ בירקת ךנברק-לכ לע תא בירקת למרכ שרג שאב יולק ביבא הוהיל םירוכב תחנמ בירקת-םאו 14 .ךירוכב תחנמ .אוה החנמ הנבל הילע תמשו ןמש הילע תתנו 15 .הוהיל השא התנבל-לכ לע הנמשמו השרגמ התרכזא-תא ןהכה ריטקהו 16