Leviticus chapter 3 קרפ ארקיו םימת הבקנ-םא רכז-םא בירקמ אוה רקבה-ןמ םא ונברק םימלש חבז-םאו 1 .הוהי ינפל ונבירקי ןרהא ינב וקרזו דעומ להא חתפ וטחשו ונברק שאר-לע ודי ךמסו 2 .ביבס חבזמה-לע םדה-תא םינהכה -לכ תאו ברקה-תא הסכמה בלחה-תא הוהיל השא םימלשה חבזמ בירקהו 3 .ברקה-לע רשא בלחה -לע תרתיה-תאו םילסכה-לע רשא ןהלע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו 4 .הנריסי תוילכה-לע דבכה שאה-לע רשא םיצעה-לע רשא הלעה-לע החבזמה ןרהא-ינב ותא וריטקהו 5 .הוהיל חחינ חיר השא .ונבירקי םימת הבקנ וא רכז הוהיל םימלש חבזל ונברק ןאצה-ןמ-םאו 6 .הוהי ינפל ותא בירקהו ונברק-תא בירקמ-אוה בשכ-םא 7 ינב וקרזו דעומ להא ינפל ותא טחשו ונברק שאר-לע ודי-תא ךמסו 8 .ביבס חבזמה-לע ומד-תא ןרהא הצעה תמעל המימת הילאה ובלח הוהיל השא םימלשה חבזמ בירקהו 9 .ברקה-לע רשא בלחה-לכ תאו ברקה-תא הסכמה בלחה-תאו הנריסי -לע תרתיה-תאו םילסכה-לע רשא ןהלע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו 10 .הנריסי תילכה-לע דבכה .הוהיל השא םחל החבזמה ןהכה וריטקהו 11 .הוהי ינפל ובירקהו ונברק זע םאו 12 -תא ןרהא ינב וקרזו דעומ להא ינפל ותא טחשו ושאר-לע ודי-תא ךמסו 13 .ביבס חבזמה-לע ומד -לכ תאו ברקה-תא הסכמה בלחה-תא הוהיל השא ונברק ונממ בירקהו 14 .ברקה-לע רשא בלחה -לע תרתיה-תאו םילסכה-לע רשא ןהלע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו 15 .הנריסי תילכה-לע דבכה .הוהיל בלח-לכ חחינ חירל השא םחל החבזמה ןהכה םריטקהו 16 .ולכאת אל םד-לכו בלח-לכ םכיתבשומ לכב םכיתרדל םלוע תקח 17