Leviticus chapter 4 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 אל רשא הוהי תוצמ לכמ הגגשב אטחת-יכ שפנ רמאל לארשי ינב-לא רבד 2 .הנהמ תחאמ השעו הנישעת -ןב רפ אטח רשא ותאטח לע בירקהו םעה תמשאל אטחי חישמה ןהכה םא 3 .תאטחל הוהיל םימת רקב רפה שאר-לע ודי-תא ךמסו הוהי ינפל דעומ להא חתפ-לא רפה-תא איבהו 4 .הוהי ינפל רפה-תא טחשו .דעומ להא-לא ותא איבהו רפה םדמ חישמה ןהכה חקלו 5 ינפ-תא הוהי ינפל םימעפ עבש םדה-ןמ הזהו םדב ועבצא-תא ןהכה לבטו 6 .שדקה תכרפ להאב רשא הוהי ינפל םימסה תרטק חבזמ תונרק-לע םדה-ןמ ןהכה ןתנו 7 .דעומ להא חתפ-רשא הלעה חבזמ דוסי-לא ךפשי רפה םד-לכ תאו דעומ -לכ תאו ברקה-לע הסכמה בלחה-תא ונממ םירי תאטחה רפ בלח-לכ-תאו 8 .ברקה-לע רשא בלחה -לע תרתיה-תאו םילסכה-לע רשא ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו 9 .הנריסי תוילכה-לע דבכה .הלעה חבזמ לע ןהכה םריטקהו םימלשה חבז רושמ םרוי רשאכ 10 .ושרפו וברקו ויערכ-לעו ושאר-לע ורשב-לכ-תאו רפה רוע-תאו 11 ףרשו ןשדה ךפש-לא רוהט םוקמ-לא הנחמל ץוחמ-לא רפה-לכ-תא איצוהו 12 .ףרשי ןשדה ךפש-לע שאב םיצע-לע ותא תוצמ-לכמ תחא ושעו להקה יניעמ רבד םלענו וגשי לארשי תדע-לכ םאו 13 .ומשאו הנישעת-אל רשא הוהי תאטחל רקב-ןב רפ להקה ובירקהו הילע ואטח רשא תאטחה העדונו 14 .דעומ להא ינפל ותא ואיבהו רפה-תא טחשו הוהי ינפל רפה שאר-לע םהידי-תא הדעה ינקז וכמסו 15 .הוהי ינפל .דעומ להא-לא רפה םדמ חישמה ןהכה איבהו 16 ינפ תא הוהי ינפל םימעפ עבש הזהו םדה-ןמ ועבצא ןהכה לבטו 17 .תכרפה -לכ תאו דעומ להאב רשא הוהי ינפל רשא חבזמה תנרק-לע ןתי םדה-ןמו 18 .דעומ להא חתפ-רשא הלעה חבזמ דוסי-לא ךפשי םדה .החבזמה ריטקהו ונממ םירי ובלח-לכ תאו 19 חלסנו ןהכה םהלע רפכו ול-השעי ןכ תאטחה רפל השע רשאכ רפל השעו 20 .mdl ןושארה רפה תא ףרש רשאכ ותא ףרשו הנחמל ץוחמ-לא רפה-תא איצוהו 21 .אוה להקה תאטח הנישעת-אל רשא ויהלא הוהי תוצמ-לכמ תחא השעו אטחי אישנ רשא 22 .םשאו הגגשב רכז םיזע ריעש ונברק-תא איבהו הב אטח רשא ותאטח וילא עדוה-וא 23 .םימת ינפל הלעה-תא טחשי-רשא םוקמב ותא טחשו ריעשה שאר-לע ודי ךמסו 24 .אוה תאטח הוהי ומד-תאו הלעה חבזמ תנרק-לע ןתנו ועבצאב תאטחה םדמ ןהכה חקלו 25 .הלעה חבזמ דוסי-לא ךפשי ןהכה וילע רפכו םימלשה חבז בלחכ החבזמה ריטקי ובלח-לכ-תאו 26 .ול חלסנו ותאטחמ -אל רשא הוהי תוצממ תחא התשעב ץראה םעמ הגגשב אטחת תחא שפנ-םאו 27 .םשאו הנישעת הבקנ המימת םיזע תריעש ונברק איבהו אטח רשא ותאטח וילא עדוה וא 28 .אטח רשא ותאטח-לע .הלעה םוקמב תאטחה-תא טחשו תאטחה שאר לע ודי-תא ךמסו 29 ךפשי המד-לכ-תאו הלעה חבזמ תנרק-לע ןתנו ועבצאב המדמ ןהכה חקלו 30 .חבזמה דוסי-לא ןהכה ריטקהו םימלשה חבז לעמ בלח רסוה רשאכ ריסי הבלח-לכ-תאו 31 .ול חלסנו ןהכה וילע רפכו הוהיל חחינ חירל החבזמה .הנאיבי המימת הבקנ תאטחל ונברק איבי שבכ-םאו 32 -תא טחשי רשא םוקמב תאטחל התא טחשו תאטחה שאר לע ודי-תא ךמסו 33 .הלעה המד-לכ-תאו הלעה חבזמ תנרק-לע ןתנו ועבצאב תאטחה םדמ ןהכה חקלו 34 .חבזמה דוסי-לא ךפשי ןהכה ריטקהו םימלשה חבזמ בשכה-בלח רסוי רשאכ ריסי הבלח-לכ-תאו 35 חלסנו אטח-רשא ותאטח-לע ןהכה וילע רפכו הוהי ישא לע החבזמה םתא .ול