Leviticus chapter 6 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 -לע הדקומ לע הלעה אוה הלעה תרות תאז רמאל וינב-תאו ןרהא-תא וצ 2 .וב דקות חבזמה שאו רקבה-דע הלילה-לכ חבזמה רשא ןשדה-תא םירהו ורשב-לע שבלי דב-יסנכמו דב ודמ ןהכה שבלו 3 .חבזמה לצא ומשו חבזמה-לע הלעה-תא שאה לכאת הנחמל ץוחמ-לא ןשדה-תא איצוהו םירחא םידגב שבלו וידגב-תא טשפו 4 .רוהט םוקמ-לא רקבב רקבב םיצע ןהכה הילע רעבו הבכת אל וב-דקות חבזמה-לע שאהו 5 .םימלשה יבלח הילע ריטקהו הלעה הילע ךרעו .הבכת אל חבזמה-לע דקות דימת שא 6 .חבזמה ינפ-לא הוהי ינפל ןרהא-ינב התא ברקה החנמה תרות תאזו 7 החנמה-לע רשא הנבלה-לכ תאו הנמשמו החנמה תלסמ וצמקב ונממ םירהו 8 .הוהיל התרכזא חחינ חיר חבזמה ריטקהו -להא רצחב שדק םוקמב לכאת תוצמ וינבו ןרהא ולכאי הנממ תרתונהו 9 .הולכאי דעומ .םשאכו תאטחכ אוה םישדק שדק ישאמ התא יתתנ םקלח ץמח הפאת אל 10 עגי-רשא לכ הוהי ישאמ םכיתרדל םלוע-קח הנלכאי ןרהא ינבב רכז-לכ 11 .שדקי םהב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 12 הפאה תרישע ותא חשמה םויב הוהיל ובירקי-רשא וינבו ןרהא ןברק הז 13 .ברעב התיצחמו רקבב התיצחמ דימת החנמ תלס -חיר בירקת םיתפ תחנמ יניפת הנאיבת תכברמ השעת ןמשב תבחמ-לע 14 .הוהיל חחינ .רטקת לילכ הוהיל םלוע-קח התא השעי וינבמ ויתחת חישמה ןהכהו 15 .לכאת אל היהת לילכ ןהכ תחנמ-לכו 16 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 17 הלעה טחשת רשא םוקמב תאטחה תרות תאז רמאל וינב-לאו ןרהא-לא רבד 18 .אוה םישדק שדק הוהי ינפל תאטחה טחשת .דעומ להא רצחב לכאת שדק םוקמב הנלכאי התא אטחמה ןהכה 19 הילע הזי רשא דגבה-לע המדמ הזי רשאו שדקי הרשבב עגי-רשא לכ 20 .שדק םוקמב סבכת .םימב ףטשו קרמו הלשב תשחנ ילכב-םאו רבשי וב-לשבת רשא שרח-ילכו 21 .אוה םישדק שדק התא לכאי םינהכב רכז-לכ 22 שאב לכאת אל שדקב רפכל דעומ להא-לא המדמ אבוי רשא תאטח-לכו 23 .ףרשת