Leviticus chapter 7 קרפ ארקיו .אוה םישדק שדק םשאה תרות תאזו 1 חבזמה-לע קרזי ומד-תאו םשאה-תא וטחשי הלעה-תא וטחשי רשא םוקמב 2 .ביבס .ברקה-תא הסכמה בלחה-תאו הילאה תא ונממ בירקי ובלח-לכ תאו 3 -לע תרתיה-תאו םילסכה-לע רשא ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו 4 .הנריסי תילכה-לע דבכה .אוה םשא הוהיל השא החבזמה ןהכה םתא ריטקהו 5 .אוה םישדק שדק לכאי שודק םוקמב ונלכאי םינהכב רכז-לכ 6 .היהי ול וב-רפכי רשא ןהכה םהל תחא הרות םשאכ תאטחכ 7 .היהי ול ןהכל בירקה רשא הלעה רוע שיא תלע-תא בירקמה ןהכהו 8 בירקמה ןהכל תבחמ-לעו תשחרמב השענ-לכו רונתב הפאת רשא החנמ-לכו 9 .היהת ול התא .ויחאכ שיא היהת ןרהא ינב-לכל הברחו ןמשב-הלולב החנמ-לכו 10 .הוהיל בירקי רשא םימלשה חבז תרות תאזו 11 ןמשב תלולב תוצמ תולח הדותה חבז-לע בירקהו ונבירקי הדות-לע םא 12 .ןמשב תלולב תלח תכברמ תלסו ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו .וימלש תדות חבז-לע ונברק בירקי ץמח םחל תלח-לע 13 םימלשה םד-תא קרזה ןהכל הוהיל המורת ןברק-לכמ דחא ונממ בירקהו 14 .היהי ול .רקב-דע ונממ חיני-אל לכאי ונברק םויב וימלש תדות חבז רשבו 15 תרחממו לכאי וחבז-תא ובירקה םויב ונברק חבז הבדנ וא רדנ-םאו 16 .לכאי ונממ רתונהו .ףרשי שאב ישילשה םויב חבזה רשבמ רתונהו 17 ותא בירקמה הצרי אל ישילשה םויב וימלש חבז-רשבמ לכאי לכאה םאו 18 .אשת הנוע ונממ תלכאה שפנהו היהי לוגפ ול בשחי אל לכאי רוהט-לכ רשבהו ףרשי שאב לכאי אל אמט-לכב עגי-רשא רשבהו 19 .רשב התרכנו וילע ותאמטו הוהיל רשא םימלשה חבזמ רשב לכאת-רשא שפנהו 20 .הימעמ אוהה שפנה אמט ץקש-לכב וא האמט המהבב וא םדא תאמטב אמט-לכב עגת-יכ שפנו 21 .הימעמ אוהה שפנה התרכנו הוהיל רשא םימלשה חבז-רשבמ לכאו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 22 .ולכאת אל זעו בשכו רוש בלח-לכ רמאל לארשי ינב-לא רבד 23 .והלכאת אל לכאו הכאלמ-לכל השעי הפרט בלחו הלבנ בלחו 24 שפנה התרכנו הוהיל השא הנממ בירקי רשא המהבה-ןמ בלח לכא-לכ יכ 25 .הימעמ תלכאה .המהבלו ףועל םכיתבשומ לכב ולכאת אל םד-לכו 26 .הימעמ אוהה שפנה התרכנו םד-לכ לכאת-רשא שפנ-לכ 27 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 28 -תא איבי הוהיל וימלש חבז-תא בירקמה רמאל לארשי ינב-לא רבד 29 .וימלש חבזמ הוהיל ונברק הזחה תא ונאיבי הזחה-לע בלחה-תא הוהי ישא תא הניאיבת וידי 30 .הוהי ינפל הפונת ותא ףינהל .וינבלו ןרהאל הזחה היהו החבזמה בלחה-תא ןהכה ריטקהו 31 .םכימלש יחבזמ ןהכל המורת ונתת ןימיה קוש תאו 32 ןימיה קוש היהת ול ןרהא ינבמ בלחה-תאו םימלשה םד-תא בירקמה 33 .הנמל יחבזמ לארשי-ינב תאמ יתחקל המורתה קוש תאו הפונתה הזח-תא יכ 34 .לארשי ינב תאמ םלוע-קחל וינבלו ןהכה ןרהאל םתא ןתאו םהימלש ןהכל םתא בירקה םויב הוהי ישאמ וינב תחשמו ןרהא תחשמ תאז 35 .הוהיל םלוע תקח לארשי ינב תאמ םתא וחשמ םויב םהל תתל הוהי הוצ רשא 36 .םתרדל .םימלשה חבזלו םיאולמלו םשאלו תאטחלו החנמל הלעל הרותה תאז 37 בירקהל לארשי ינב-תא ותוצ םויב יניס רהב השמ-תא הוהי הוצ רשא 38 .יניס רבדמב הוהיל םהינברק-תא