Leviticus chapter 8 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 תאטחה רפ תאו החשמה ןמש תאו םידגבה תאו ותא וינב-תאו ןרהא-תא חק 2 .תוצמה לס תאו םיליאה ינש תאו .דעומ להא חתפ-לא להקה הדעה-לכ תאו 3 .דעומ להא חתפ-לא הדעה להקתו ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 4 .תושעל הוהי הוצ-רשא רבדה הז הדעה-לא השמ רמאיו 5 .םימב םתא ץחריו וינב-תאו ןרהא-תא השמ ברקיו 6 ןתיו ליעמה-תא ותא שבליו טנבאב ותא רגחיו תנתכה-תא וילע ןתיו 7 .וב ול דפאיו דפאה בשחב ותא רגחיו דפאה-תא וילע .םימתה-תאו םירואה-תא ןשחה-לא ןתיו ןשחה-תא וילע םשיו 8 בהזה ץיצ תא וינפ לומ-לא תפנצמה-לע םשיו ושאר-לע תפנצמה-תא םשיו 9 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ שדקה רזנ שדקיו וב-רשא-לכ-תאו ןכשמה-תא חשמיו החשמה ןמש-תא השמ חקיו 10 .םתא -תאו וילכ-לכ-תאו חבזמה-תא חשמיו םימעפ עבש חבזמה-לע ונממ זיו 11 .םשדקל ונכ-תאו ריכה .ושדקל ותא חשמיו ןרהא שאר לע החשמה ןמשמ קציו 12 םהל שבחיו טנבא םתא רגחיו תנתכ םשבליו ןרהא ינב-תא השמ ברקיו 13 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ תועבגמ .תאטחה רפ שאר-לע םהידי-תא וינבו ןרהא ךמסיו תאטחה רפ תא שגיו 14 אטחיו ועבצאב ביבס חבזמה תונרק-לע ןתיו םדה-תא השמ חקיו טחשיו 15 .וילע רפכל והשדקיו חבזמה דוסי-לא קצי םדה-תאו חבזמה-תא -תאו תילכה יתש-תאו דבכה תרתי תאו ברקה-לע רשא בלחה-לכ-תא חקיו 16 .החבזמה השמ רטקיו ןהבלח רשאכ הנחמל ץוחמ שאב ףרש ושרפ-תאו ורשב-תאו ורע-תאו רפה-תאו 17 .השמ-תא הוהי הוצ .ליאה שאר-לע םהידי-תא וינבו ןרהא וכמסיו הלעה ליא תא ברקיו 18 .ביבס חבזמה-לע םדה-תא השמ קרזיו טחשיו 19 .רדפה-תאו םיחתנה-תאו שארה-תא השמ רטקיו ויחתנל חתנ ליאה-תאו 20 הלע החבזמה ליאה-לכ-תא השמ רטקיו םימב ץחר םיערכה-תאו ברקה-תאו 21 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הוהיל אוה השא חחינ-חירל אוה -לע םהידי-תא וינבו ןרהא וכמסיו םיאלמה ליא ינשה ליאה-תא ברקיו 22 .ליאה שאר ודי ןהב-לעו תינמיה ןרהא-ןזא ךונת-לע ןתיו ומדמ השמ חקיו טחשיו 23 .תינמיה ולגר ןהב-לעו תינמיה -לעו תינמיה םנזא ךונת-לע םדה-ןמ השמ ןתיו ןרהא ינב-תא ברקיו 24 חבזמה-לע םדה-תא השמ קרזיו תינמיה םלגר ןהב-לעו תינמיה םדי ןהב .ביבס דבכה תרתי תאו ברקה-לע רשא בלחה-לכ-תאו הילאה-תאו בלחה-תא חקיו 25 .ןימיה קוש תאו ןהבלח-תאו תילכה יתש-תאו תחא ןמש םחל תלחו תחא הצמ תלח חקל הוהי ינפל רשא תוצמה לסמו 26 .ןימיה קוש לעו םיבלחה-לע םשיו דחא קיקרו ינפל הפונת םתא ףניו וינב יפכ לעו ןרהא יפכ לע לכה-תא ןתיו 27 .הוהי חירל םה םיאלמ הלעה-לע החבזמה רטקיו םהיפכ לעמ םתא השמ חקיו 28 .הוהיל אוה השא חחינ השמל םיאלמה ליאמ הוהי ינפל הפונת והפיניו הזחה-תא השמ חקיו 29 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הנמל היה -לע ןרהא-לע זיו חבזמה-לע רשא םדה-ןמו החשמה ןמשמ השמ חקיו 30 -תאו וידגב-תא ןרהא-תא שדקיו ותא וינב ידגב-לעו וינב-לעו וידגב .ותא וינב ידגב-תאו וינב םשו דעומ להא חתפ רשבה-תא ולשב וינב-לאו ןרהא-לא השמ רמאיו 31 וינבו ןרהא רמאל יתיוצ רשאכ םיאלמה לסב רשא םחלה-תאו ותא ולכאת .והלכאי .ופרשת שאב םחלבו רשבב רתונהו 32 יכ םכיאלמ ימי תאלמ םוי דע םימי תעבש ואצת אל דעומ להא חתפמו 33 .םכדי-תא אלמי םימי תעבש .םכילע רפכל תשעל הוהי הוצ הזה םויב השע רשאכ 34 הוהי תרמשמ-תא םתרמשו םימי תעבש הלילו םמוי ובשת דעומ להא חתפו 35 .יתיוצ ןכ-יכ ותומת `le .השמ-דיב הוהי הוצ-רשא םירבדה-לכ תא וינבו ןרהא שעיו 36