Leviticus chapter 9 קרפ ארקיו .לארשי ינקזלו וינבלו ןרהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו 1 ברקהו םמימת הלעל ליאו תאטחל רקב-ןב לגע ךל-חק ןרהא-לא רמאיו 2 .הוהי ינפל הנש-ינב שבכו לגעו תאטחל םיזע-ריעש וחק רמאל רבדת לארשי ינב-לאו 3 .הלעל םמימת הוהי םויה יכ ןמשב הלולב החנמו הוהי ינפל חבזל םימלשל ליאו רושו 4 .םכילא הארנ ודמעיו הדעה-לכ וברקיו דעומ להא ינפ-לא השמ הוצ רשא תא וחקיו 5 .הוהי ינפל .הוהי דובכ םכילא אריו ושעת הוהי הוצ-רשא רבדה הז השמ רמאיו 6 רפכו ךתלע-תאו ךתאטח-תא השעו חבזמה-לא ברק ןרהא-לא השמ רמאיו 7 .הוהי הוצ רשאכ םדעב רפכו םעה ןברק-תא השעו םעה דעבו ךדעב .ול-רשא תאטחה לגע-תא טחשיו חבזמה-לא ןרהא ברקיו 8 תונרק-לע ןתיו םדב ועבצא לבטיו וילא םדה-תא ןרהא ינב וברקיו 9 .חבזמה דוסי-לא קצי םדה-תאו חבזמה החבזמה ריטקה תאטחה-ןמ דבכה-ןמ תרתיה-תאו תילכה-תאו בלחה-תאו 10 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ .הנחמל ץוחמ שאב ףרש רועה-תאו רשבה-תאו 11 חבזמה-לע והקרזיו םדה-תא וילא ןרהא ינב ואצמיו הלעה-תא טחשיו 12 .ביבס .חבזמה-לע רטקיו שארה-תאו היחתנל וילא ואיצמה הלעה-תאו 13 .החבזמה הלעה-לע רטקיו םיערכה-תאו ברקה-תא ץחריו 14 והאטחיו והטחשיו םעל רשא תאטחה ריעש-תא חקיו םעה ןברק תא ברקיו 15 .ןושארכ .טפשמכ השעיו הלעה-תא ברקיו 16 .רקבה תלע דבלמ חבזמה-לע רטקיו הנממ ופכ אלמיו החנמה-תא ברקיו 17 -תא ןרהא ינב ואצמיו םעל רשא םימלשה חבז ליאה-תאו רושה-תא טחשיו 18 .ביבס חבזמה-לע והקרזיו וילא םדה .דבכה תרתיו תילכהו הסכמהו הילאה ליאה-ןמו רושה-ןמ םיבלחה-תאו 19 .החבזמה םיבלחה רטקיו תוזחה-לע םיבלחה-תא ומישיו 20 הוצ רשאכ הוהי ינפל הפונת ןרהא ףינה ןימיה קוש תאו תוזחה תאו 21 .השמ הלעהו תאטחה תשעמ דריו םכרביו םעה-לא ודי-תא ןרהא אשיו 22 .םימלשהו -דובכ אריו םעה-תא וכרביו ואציו דעומ להא-לא ןרהאו השמ אביו 23 .םעה-לכ-לא הוהי -לכ אריו םיבלחה-תאו הלעה-תא חבזמה-לע לכאתו הוהי ינפלמ שא אצתו 24 .םהינפ-לע ולפיו ונריו םעה