Leviticus chapter 10 קרפ ארקיו הילע ומישיו שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא-ינב וחקיו 1 .םתא הוצ אל רשא הרז שא הוהי ינפל ובירקיו תרטק .הוהי ינפל ותמיו םתוא לכאתו הוהי ינפלמ שא אצתו 2 -לכ ינפ-לעו שדקא יברקב רמאל הוהי רבד-רשא אוה ןרהא-לא השמ רמאיו 3 .ןרהא םדיו דבכא םעה םהלא רמאיו ןרהא דד לאיזע ינב ןפצלא לאו לאשימ-לא השמ ארקיו 4 .הנחמל ץוחמ-לא שדקה-ינפ תאמ םכיחא-תא ואש וברק .השמ רבד רשאכ הנחמל ץוחמ-לא םתנתכב םאשיו וברקיו 5 וערפת-לא םכישאר וינב רמתיאלו רזעלאלו ןרהא-לא השמ רמאיו 6 לארשי תיב-לכ םכיחאו ףצקי הדעה-לכ לעו ותמת אלו ומרפת-אל םכידגבו .הוהי ףרש רשא הפרשה-תא וכבי ושעיו םכילע הוהי תחשמ ןמש-יכ ותמת-ןפ ואצת אל דעומ להא חתפמו 7 .השמ רבדכ .רמאל ןרהא-לא הוהי רבדיו 8 תקח ותמת אלו דעומ להא-לא םכאבב ךתא ךינבו התא תשת-לא רכשו ןיי 9 .םכיתרדל םלוע .רוהטה ןיבו אמטה ןיבו לחה ןיבו שדקה ןיב לידבהלו 10 .השמ-דיב םהילא הוהי רבד רשא םיקחה-לכ תא לארשי ינב-תא תרוהלו 11 -תא וחק םירתונה וינב רמתיא-לאו רזעלא לאו ןרהא-לא השמ רבדיו 12 .אוה םישדק שדק יכ חבזמה לצא תוצמ הולכאו הוהי ישאמ תרתונה החנמה ןכ-יכ הוהי ישאמ אוה ךינב-קחו ךקח יכ שודק םוקמב התא םתלכאו 13 .יתיוצ ךינבו התא רוהט םוקמב ולכאת המורתה קוש תאו הפונתה הזח תאו 14 .לארשי ינב ימלש יחבזמ ונתנ ךינב-קחו ךקח-יכ ךתא ךיתנבו ינפל הפונת ףינהל ואיבי םיבלחה ישא לע הפונתה הזחו המורתה קוש 15 .הוהי הוצ רשאכ םלוע-קחל ךתא ךינבלו ךל היהו הוהי רמתיא-לעו רזעלא-לע ףצקיו ףרש הנהו השמ שרד שרד תאטחה ריעש תאו 16 .רמאל םרתונה ןרהא ינב ןתנ התאו אוה םישדק שדק יכ שדקה םוקמב תאטחה-תא םתלכא-אל עודמ 17 .הוהי ינפל םהילע רפכל הדעה ןוע-תא תאשל םכל רשאכ שדקב התא ולכאת לוכא המינפ שדקה-לא המד-תא אבוה-אל ןה 18 .יתיוצ הוהי ינפל םתלע-תאו םתאטח-תא ובירקה םויה ןה השמ-לא ןרהא רבדיו 19 .הוהי יניעב בטייה םויה תאטח יתלכאו הלאכ יתא הנארקתו .ויניעב בטייו השמ עמשיו 20