Leviticus chapter 11 קרפ ארקיו .םהלא רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 1 -לע רשא המהבה-לכמ ולכאת רשא היחה תאז רמאל לארשי ינב-לא ורבד 2 .ץראה .ולכאת התא המהבב הרג תלעמ תסרפ עסש תעסשו הסרפ תסרפמ לכ 3 הלעמ-יכ למגה-תא הסרפה יסרפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז-תא ךא 4 .םכל אוה אמט סירפמ ונניא הסרפו אוה הרג .םכל אוה אמט סירפי אל הסרפו אוה הרג הלעמ-יכ ןפשה-תאו 5 .םכל אוה האמט הסירפה אל הסרפו אוה הרג תלעמ-יכ תבנראה-תאו 6 אמט רגי-אל הרג אוהו הסרפ עסש עסשו אוה הסרפ סירפמ-יכ ריזחה-תאו 7 .םכל אוה .םכל םה םיאמט ועגת אל םתלבנבו ולכאת אל םרשבמ 8 םימיב םימב תשקשקו ריפנס ול-רשא לכ םימב רשא לכמ ולכאת הז-תא 9 .ולכאת םתא םילחנבו לכמו םימה ץרש לכמ םילחנבו םימיב תשקשקו ריפנס ול-ןיא רשא לכו 10 .םכל םה ץקש םימב רשא היחה שפנ .וצקשת םתלבנ-תאו ולכאת אל םרשבמ םכל ויהי ץקשו 11 .םכל אוה ץקש םימב תשקשקו ריפנס ול-ןיא רשא לכ 12 תאו סרפה-תאו רשנה-תא םה ץקש ולכאי אל ףועה-ןמ וצקשת הלא-תאו 13 .הינזעה .הנימל היאה-תאו האדה-תאו 14 .ונימל ברע-לכ תא 15 .והנימל ץנה-תאו ףחשה-תאו סמחתה-תאו הנעיה תב תאו 16 .ףושניה-תאו ךלשה-תאו סוכה-תאו 17 .םחרה-תאו תאקה-תאו תמשנתה-תאו 18 .ףלטעה-תאו תפיכודה-תאו הנימל הפנאה הדיסחה תאו 19 .םכל אוה ץקש עברא-לע ךלהה ףועה ץרש לכ 20 לעממ םיערכ אל-רשא עברא-לע ךלהה ףועה ץרש לכמ ולכאת הז-תא ךא 21 .ץראה-לע ןהב רתנל וילגרל לגרחה-תאו והנימל םעלסה-תאו ונימל הבראה-תא ולכאת םהמ הלא-תא 22 .והנימל בגחה-תאו והנימל .םכל אוה ץקש םילגר עברא ול-רשא ףועה ץרש לכו 23 .ברעה-דע אמטי םתלבנב עגנה-לכ ואמטת הלאלו 24 .ברעה-דע אמטו וידגב סבכי םתלבנמ אשנה-לכו 25 הלעמ הנניא הרגו תעסש הנניא עסשו הסרפ תסרפמ אוה רשא המהבה-לכל 26 .אמטי םהב עגנה-לכ םכל םה םיאמט עגנה-לכ םכל םה םיאמט עברא-לע תכלהה היחה-לכב ויפכ-לע ךלוה לכו 27 .ברעה-דע אמטי םתלבנב .םכל המה םיאמט ברעה-דע אמטו וידגב סבכי םתלבנ-תא אשנהו 28 .והנימל בצהו רבכעהו דלחה ץראה-לע ץרשה ץרשב אמטה םכל הזו 29 .תמשנתהו טמחהו האטלהו חכהו הקנאהו 30 .ברעה-דע אמטי םתמב םהב עגנה-לכ ץרשה-לכב םכל םיאמטה הלא 31 וא רוע-וא דגב וא ץע-ילכ-לכמ אמטי םתמב םהמ וילע-לפי-רשא לכו 32 .רהטו ברעה-דע אמטו אבוי םימב םהב הכאלמ השעי-רשא ילכ-לכ קש ותאו אמטי וכותב רשא לכ וכות-לא םהמ לפי-רשא שרח-ילכ-לכו 33 .ורבשת התשי רשא הקשמ-לכו אמטי םימ וילע אובי רשא לכאי רשא לכאה-לכמ 34 .אמטי ילכ-לכב םיאמטו םה םיאמט ץתי םיריכו רונת אמטי וילע םתלבנמ לפי-רשא לכו 35 .םכל ויהי .אמטי םתלבנב עגנו רוהט היהי םימ-הוקמ רובו ןיעמ ךא 36 .אוה רוהט ערזי רשא עורז ערז-לכ-לע םתלבנמ לפי יכו 37 .םכל אוה אמט וילע םתלבנמ לפנו ערז-לע םימ-ןתי יכו 38 -דע אמטי התלבנב עגנה הלכאל םכל איה-רשא המהבה-ןמ תומי יכו 39 .ברעה סבכי התלבנ-תא אשנהו ברעה-דע אמטו וידגב סבכי התלבנמ לכאהו 40 .ברעה-דע אמטו וידגב .לכאי אל אוה ץקש ץראה-לע ץרשה ץרשה-לכו 41 ץרשה-לכל םילגר הברמ-לכ דע עברא-לע ךלוה לכו ןוחג-לע ךלוה לכ 42 .םה ץקש-יכ םולכאת אל ץראה-לע ץרשה .םב םתמטנו םהב ואמטת אלו ץרשה ץרשה-לכב םכיתשפנ-תא וצקשת-לא 43 אלו ינא שודק יכ םישדק םתייהו םתשדקתהו םכיהלא הוהי ינא יכ 44 .ץראה-לע שמרה ץרשה-לכב םכיתשפנ-תא ואמטת םתייהו םיהלאל םכל תיהל םירצמ ץראמ םכתא הלעמה הוהי ינא יכ 45 .ינא שודק יכ םישדק תצרשה שפנ-לכלו םימב תשמרה היחה שפנ לכו ףועהו המהבה תרות תאז 46 .ץראה-לע אל רשא היחה ןיבו תלכאנה היחה ןיבו רהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל 47 .לכאת