Leviticus chapter 12 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא רמאל לארשי ינב-לא רבד 2 .אמטת התוד תדנ ימיכ .ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו 3 שדקמה-לאו עגת-אל שדק-לכב הרהט ימדב בשת םימי תשלשו םוי םישלשו 4 .הרהט ימי תאלמ-דע אבת אל ימד-לע בשת םימי תששו םוי םיששו התדנכ םיעבש האמטו דלת הבקנ-םאו 5 .הרהט -וא הנוי-ןבו הלעל ותנש-ןב שבכ איבת תבל וא ןבל הרהט ימי תאלמבו 6 .ןהכה-לא דעומ-להא חתפ-לא תאטחל רת תדליה תרות תאז הימד רקממ הרהטו הילע רפכו הוהי ינפל ובירקהו 7 .הבקנל וא רכזל הלעל דחא הנוי ינב ינש וא םירת-יתש החקלו הש יד הדי אצמת אל-םאו 8 .הרהטו ןהכה הילע רפכו תאטחל דחאו