Leviticus chapter 13 קרפ ארקיו .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 1 עגנל ורשב-רועב היהו תרהב וא תחפס-וא תאש ורשב-רועב היהי-יכ םדא 2 .םינהכה וינבמ דחא-לא וא ןהכה ןרהא-לא אבוהו תערצ קמע עגנה הארמו ןבל ךפה עגנב רעשו רשבה-רועב עגנה-תא ןהכה הארו 3 .ותא אמטו ןהכה והארו אוה תערצ עגנ ורשב רועמ -אל הרעשו רועה-ןמ הארמ-ןיא קמעו ורשב רועב אוה הנבל תרהב-םאו 4 .םימי תעבש עגנה-תא ןהכה ריגסהו ןבל ךפה רועב עגנה השפ-אל ויניעב דמע עגנה הנהו יעיבשה םויב ןהכה והארו 5 .תינש םימי תעבש ןהכה וריגסהו עגנה השפ-אלו עגנה ההכ הנהו תינש יעיבשה םויב ותא ןהכה הארו 6 .רהטו וידגב סבכו אוה תחפסמ ןהכה ורהטו רועב תינש הארנו ותרהטל ןהכה-לא ותארה ירחא רועב תחפסמה השפת השפ-םאו 7 .ןהכה-l` .אוה תערצ ןהכה ואמטו רועב תחפסמה התשפ הנהו ןהכה הארו 8 .ןהכה-לא אבוהו םדאב היהת יכ תערצ עגנ 9 יח רשב תיחמו ןבל רעש הכפה איהו רועב הנבל-תאש הנהו ןהכה הארו 10 .תאשב .אוה אמט יכ ונרגסי אל ןהכה ואמטו ורשב רועב אוה תנשונ תערצ 11 ושארמ עגנה רוע-לכ תא תערצה התסכו רועב תערצה חרפת חורפ-םאו 12 .ןהכה יניע הארמ-לכל וילגר-דעו ךפה ולכ עגנה-תא רהטו ורשב-לכ-תא תערצה התסכ הנהו ןהכה הארו 13 .אוה רוהט ןבל .אמטי יח רשב וב תוארה םויבו 14 .אוה תערצ אוה אמט יחה רשבה ואמטו יחה רשבה-תא ןהכה הארו 15 .ןהכה-לא אבו ןבלל ךפהנו יחה רשבה בושי יכ וא 16 .אוה רוהט עגנה-תא ןהכה רהטו ןבלל עגנה ךפהנ הנהו ןהכה והארו 17 .אפרנו ןיחש ורעב-וב היהי-יכ רשבו 18 .ןהכה-לא הארנו תמדמדא הנבל תרהב וא הנבל תאש ןיחשה םוקמב היהו 19 -עגנ ןהכה ואמטו ןבל ךפה הרעשו רועה-ןמ לפש הארמ הנהו ןהכה הארו 20 .החרפ ןיחשב אוה תערצ איהו רועה-ןמ הנניא הלפשו ןבל רעש הב-ןיא הנהו ןהכה הנארי םאו 21 .םימי תעבש ןהכה וריגסהו ההכ .אוה עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ-םאו 22 .ןהכה ורהטו אוה ןיחשה תברצ התשפ אל תרהבה דמעת היתחת-םאו 23 הנבל תרהב הוכמה תיחמ התיהו שא-תוכמ ורעב היהי-יכ רשב וא 24 .הנבל וא תמדמדא תערצ רועה-ןמ קמע הארמו תרהבב ןבל רעש ךפהנ הנהו ןהכה התא הארו 25 .אוה תערצ עגנ ןהכה ותא אמטו החרפ הוכמב אוה רועה-ןמ הנניא הלפשו ןבל רעש תרהבב-ןיא הנהו ןהכה הנארי םאו 26 .םימי תעבש ןהכה וריגסהו ההכ אוהו עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ-םא יעיבשה םויב ןהכה והארו 27 .אוה תערצ אוה הוכמה תאש ההכ אוהו רועב התשפ-אל תרהבה דמעת היתחת-םאו 28 .אוה הוכמה תברצ-יכ ןהכה ורהטו .ןקזב וא שארב עגנ וב היהי-יכ השא וא שיאו 29 אמטו קד בהצ רעש ובו רועה-ןמ קמע והארמ הנהו עגנה-תא ןהכה הארו 30 .אוה ןקזה וא שארה תערצ אוה קתנ ןהכה ותא רעשו רועה-ןמ קמע והארמ-ןיא הנהו קתנה עגנ-תא ןהכה הארי-יכו 31 .םימי תעבש קתנה עגנ-תא ןהכה ריגסהו וב ןיא רחש וב היה-אלו קתנה השפ-אל הנהו יעיבשה םויב עגנה-תא ןהכה הארו 32 .רועה-ןמ קמע ןיא קתנה הארמו בהצ רעש .תינש םימי תעבש קתנה-תא ןהכה ריגסהו חלגי אל קתנה-תאו חלגתהו 33 והארמו רועב קתנה השפ-אל הנהו יעיבשה םויב קתנה-תא ןהכה הארו 34 .רהטו וידגב סבכו ןהכה ותא רהטו רועה-ןמ קמע ונניא .ותרהט ירחא רועב קתנה השפי השפ-םאו 35 אמט בהצה רעשל ןהכה רקבי-אל רועב קתנה השפ הנהו ןהכה והארו 36 .אוה ורהטו אוה רוהט קתנה אפרנ וב-חמצ רחש רעשו קתנה דמע ויניעב-םאו 37 .ןהכה .תנבל תרהב תרהב םרשב-רועב היהי-יכ השא-וא שיאו 38 רועב חרפ אוה קהב תנבל תוהכ תרהב םרשב-רועב הנהו ןהכה הארו 39 .אוה רוהט .אוה רוהט אוה חרק ושאר טרמי יכ שיאו 40 .אוה רוהט אוה חבג ושאר טרמי וינפ תאפמ םאו 41 ותחרקב אוה תחרפ תערצ םדמדא ןבל עגנ תחבגב וא תחרקב היהי-יכו 42 .ותחבגב וא ותחבגב וא ותחרקב תמדמדא הנבל עגנה-תאש הנהו ןהכה ותא הארו 43 .רשב רוע תערצ הארמכ .ועגנ ושארב ןהכה ונאמטי אמט אוה אמט אוה עורצ-שיא 44 םפש-לעו עורפ היהי ושארו םימרפ ויהי וידגב עגנה וב-רשא עורצהו 45 .ארקי אמט אמטו dhri .ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב אוה אמט אמטי וב עגנה רשא ימי-לכ 46 .םיתשפ דגבב וא רמצ דגבב תערצ עגנ וב היהי-יכ דגבהו 47 .רוע תכאלמ-לכב וא רועב וא רמצלו םיתשפל ברעב וא יתשב וא 48 -לכב וא ברעב-וא יתשב-וא רועב וא דגבב םדמדא וא קרקרי עגנה היהו 49 .ןהכה-תא הארהו אוה תערצ עגנ רוע-ילכ .םימי תעבש עגנה-תא ריגסהו עגנה-תא ןהכה הארו 50 וא ברעב-וא יתשב-וא דגבב עגנה השפ-יכ יעיבשה םויב עגנה-תא הארו 51 .אוה אמט עגנה תראממ תערצ הכאלמל רועה השעי-רשא לכל רועב -לכ-תא וא םיתשפב וא רמצב ברעה-תא וא יתשה-תא וא דגבה-תא ףרשו 52 .ףרשת שאב אוה תראממ תערצ-יכ עגנה וב היהי-רשא רועה ילכ -לכב וא ברעב וא יתשב וא דגבב עגנה השפ-אל הנהו ןהכה הארי םאו 53 .רוע-ילכ .תינש םימי-תעבש וריגסהו עגנה וב-רשא תא וסבכו ןהכה הוצו 54 עגנהו וניע-תא עגנה ךפה-אל הנהו עגנה-תא סבכה ירחא ןהכה הארו 55 .ותחבגב וא ותחרקב אוה תתחפ ונפרשת שאב אוה אמט השפ-אל וא דגבה-ןמ ותא ערקו ותא סבכה ירחא עגנה ההכ הנהו ןהכה האר םאו 56 .ברעה-ןמ וא יתשה-ןמ וא רועה-ןמ אוה תחרפ רוע-ילכ-לכב וא ברעב-וא יתשב-וא דגבב דוע הארת-םאו 57 .עגנה וב-רשא תא ונפרשת שאב עגנה םהמ רסו סבכת רשא רועה ילכ-לכ-וא ברעה-וא יתשה-וא דגבהו 58 .רהטו תינש סבכו -לכ וא ברעה וא יתשה וא םיתשפה וא רמצה דגב תערצ-עגנ תרות תאז 59 .ואמטל וא ורהטל רוע-ילכ