Leviticus chapter 14 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .ןהכה-לא אבוהו ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז 2 -ןמ תערצה-עגנ אפרנ הנהו ןהכה הארו הנחמל ץוחמ-לא ןהכה אציו 3 .עורצה תעלות ינשו זרא ץעו תורהט תויח םירפצ-יתש רהטמל חקלו ןהכה הוצו 4 .בזאו .םייח םימ-לע שרח-ילכ-לא תחאה רופצה-תא טחשו ןהכה הוצו 5 לבטו בזאה-תאו תעלותה ינש-תאו זראה ץע-תאו התא חקי היחה רפצה-תא 6 .םייחה םימה לע הטחשה רפצה םדב היחה רפצה תאו םתוא -לע היחה רפצה-תא חלשו ורהטו םימעפ עבש תערצה-ןמ רהטמה לע הזהו 7 .הדשה ינפ אובי רחאו רהטו םימב ץחרו ורעש-לכ-תא חלגו וידגב-תא רהטמה סבכו 8 .םימי תעבש ולהאל ץוחמ בשיו הנחמה-לא תבג תאו ונקז-תאו ושאר-תא ורעש-לכ-תא חלגי יעיבשה םויב היהו 9 .רהטו םימב ורשב-תא ץחרו וידגב-תא סבכו חלגי ורעש-לכ-תאו ויניע המימת התנש-תב תחא השבכו םמימת םישבכ-ינש חקי ינימשה םויבו 10 .ןמש דחא גלו ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע השלשו .דעומ להא חתפ הוהי ינפל םתאו רהטמה שיאה תא רהטמה ןהכה דימעהו 11 םתא ףינהו ןמשה גל-תאו םשאל ותא בירקהו דחאה שבכה-תא ןהכה חקלו 12 .הוהי ינפל הפונת יכ שדקה םוקמב הלעה-תאו תאטחה-תא טחשי רשא םוקמב שבכה-תא טחשו 13 .אוה םישדק שדק ןהכל אוה םשאה תאטחכ -לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת-לע ןהכה ןתנו םשאה םדמ ןהכה חקלו 14 .תינמיה ולגר ןהב-לעו תינמיה ודי ןהב .תילאמשה ןהכה ףכ-לע קציו ןמשה גלמ ןהכה חקלו 15 -ןמ הזהו תילאמשה ופכ-לע רשא ןמשה-ןמ תינמיה ועבצא-תא ןהכה לבטו 16 .הוהי ינפל םימעפ עבש ועבצאב ןמשה -לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת-לע ןהכה ןתי ופכ-לע רשא ןמשה רתימו 17 .םשאה םד לע תינמיה ולגר ןהב-לעו תינמיה ודי ןהב ןהכה וילע רפכו רהטמה שאר-לע ןתי ןהכה ףכ-לע רשא ןמשב רתונהו 18 .הוהי ינפל .הלעה-תא טחשי רחאו ותאמטמ רהטמה-לע רפכו תאטחה-תא ןהכה השעו 19 .רהטו ןהכה וילע רפכו החבזמה החנמה-תאו הלעה-תא ןהכה הלעהו 20 וילע רפכל הפונתל םשא דחא שבכ חקלו תגשמ ודי ןיאו אוה לד-םאו 21 .ןמש גלו החנמל ןמשב לולב דחא תלס ןורשעו דחאהו תאטח דחא היהו ודי גישת רשא הנוי ינב ינש וא םירת יתשו 22 .הלע ינפל דעומ-להא חתפ-לא ןהכה-לא ותרהטל ינימשה םויב םתא איבהו 23 .הוהי ינפל הפונת ןהכה םתא ףינהו ןמשה גל-תאו םשאה שבכ-תא ןהכה חקלו 24 .הוהי רהטמה-ןזא ךונת-לע ןתנו םשאה םדמ ןהכה חקלו םשאה שבכ-תא טחשו 25 .תינמיה ולגר ןהב-לעו תינמיה ודי ןהב-לעו תינמיה .תילאמשה ןהכה ףכ-לע ןהכה קצי ןמשה-ןמו 26 םימעפ עבש תילאמשה ופכ-לע רשא ןמשה-ןמ תינמיה ועבצאב ןהכה הזהו 27 .הוהי ינפל -לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת-לע ופכ-לע רשא ןמשה-ןמ ןהכה ןתנו 28 .םשאה םד םוקמ-לע תינמיה ולגר ןהב-לעו תינמיה ודי ןהב וילע רפכל רהטמה שאר-לע ןתי ןהכה ףכ-לע רשא ןמשה-ןמ רתונהו 29 .הוהי ינפל .ודי גישת רשאמ הנויה ינב-ןמ וא םירתה-ןמ דחאה-תא השעו 30 ןהכה רפכו החנמה-לע הלע דחאה-תאו תאטח דחאה-תא ודי גישת-רשא תא 31 .הוהי ינפל רהטמה לע .ותרהטב ודי גישת-אל רשא תערצ עגנ וב-רשא תרות תאז 32 .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 33 תערצ עגנ יתתנו הזחאל םכל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא-לא ואבת יכ 34 .םכתזחא ץרא תיבב .תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול-רשא אבו 35 אמטי אלו עגנה-תא תוארל ןהכה אבי םרטב תיבה-תא ונפו ןהכה הוצו 36 .תיבה-תא תוארל ןהכה אבי ןכ רחאו תיבב רשא-לכ תמדמדא וא תקרקרי תרורעקש תיבה תריקב עגנה הנהו עגנה-תא הארו 37 .ריקה-ןמ לפש ןהיארמו .םימי תעבש תיבה-תא ריגסהו תיבה חתפ-לא תיבה-ןמ ןהכה אציו 38 .תיבה תריקב עגנה השפ הנהו הארו יעיבשה םויב ןהכה בשו 39 ץוחמ-לא ןהתא וכילשהו עגנה ןהב רשא םינבאה-תא וצלחו ןהכה הוצו 40 .אמט םוקמ-לא ריעל ריעל ץוחמ-לא וצקה רשא רפעה-תא וכפשו ביבס תיבמ עצקי תיבה-תאו 41 .אמט םוקמ-לא -תא חטו חקי רחא רפעו םינבאה תחת-לא ואיבהו תורחא םינבא וחקלו 42 .תיבה -תא תוצקה ירחאו םינבאה-תא ץלח רחא תיבב חרפו עגנה בושי-םאו 43 .חוטה ירחאו תיבה אמט תיבב אוה תראממ תערצ תיבב עגנה השפ הנהו הארו ןהכה אבו 44 .אוה -לא איצוהו תיבה רפע-לכ תאו ויצע-תאו וינבא-תא תיבה-תא ץתנו 45 .אמט םוקמ-לא ריעל ץוחמ .ברעה-דע אמטי ותא ריגסה ימי-לכ תיבה-לא אבהו 46 .וידגב-תא סבכי תיבב לכאהו וידגב-תא סבכי תיבב בכשהו 47 תיבה-תא חטה ירחא תיבב עגנה השפ-אל הנהו הארו ןהכה אבי אב-םאו 48 .עגנה אפרנ יכ תיבה-תא ןהכה רהטו .בזאו תעלות ינשו זרא ץעו םירפצ יתש תיבה-תא אטחל חקלו 49 .םייח םימ-לע שרח-ילכ-לא תחאה רפצה-תא טחשו 50 לבטו היחה רפצה תאו תעלותה ינש תאו בזאה-תאו זראה-ץע-תא חקלו 51 .םימעפ עבש תיבה-לא הזהו םייחה םימבו הטוחשה רפצה םדב םתא זראה ץעבו היחה רפצבו םייחה םימבו רופצה םדב תיבה-תא אטחו 52 .תעלותה ינשבו בזאבו תיבה-לע רפכו הדשה ינפ-לא ריעל ץוחמ-לא היחה רפצה-תא חלשו 53 .רהטו .קתנלו תערצה עגנ-לכל הרותה תאז 54 .תיבלו דגבה תערצלו 55 .תרהבלו תחפסלו תאשלו 56 .תערצה תרות תאז רהטה םויבו אמטה םויב תרוהל 57