Leviticus chapter 15 קרפ ארקיו .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 1 ובוז ורשבמ בז היהי יכ שיא שיא םהלא םתרמאו לארשי ינב-לא ורבד 2 .אוה אמט ובוזמ ורשב םיתחה-וא ובוז-תא ורשב רר ובוזב ותאמט היהת תאזו 3 .אוה ותאמט .אמטי וילע בשי-רשא ילכה-לכו אמטי בזה וילע בכשי רשא בכשמה-לכ 4 .ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי ובכשמב עגי רשא שיאו 5 -דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי בזה וילע בשי-רשא ילכה-לע בשיהו 6 .ברעה .ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי בזה רשבב עגנהו 7 .ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו רוהטב בזה קרי-יכו 8 .אמטי בזה וילע בכרי רשא בכרמה-לכו 9 סבכי םתוא אשונהו ברעה-דע אמטי ויתחת היהי רשא לכב עגנה-לכו 10 .ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב םימב ץחרו וידגב סבכו םימב ףטש-אל וידיו בזה וב-עגי רשא לכו 11 .ברעה-דע אמטו .םימב ףטשי ץע-ילכ-לכו רבשי בזה וב-עגי-רשא שרח-ילכו 12 ץחרו וידגב סבכו ותרהטל םימי תעבש ול רפסו ובוזמ בזה רהטי-יכו 13 .רהטו םייח םימב ורשב הוהי ינפל אבו הנוי ינב ינש וא םירת יתש ול-חקי ינימשה םויבו 14 .ןהכה-לא םנתנו דעומ להא חתפ-לא הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו הלע דחאהו תאטח דחא ןהכה םתא השעו 15 .ובוזמ .ברעה-דע אמטו ורשב-לכ-תא םימב ץחרו ערז-תבכש ונממ אצת-יכ שיאו 16 -דע אמטו םימב סבכו ערז-תבכש וילע היהי-רשא רוע-לכו דגב-לכו 17 .ברעה .ברעה-דע ואמטו םימב וצחרו ערז-תבכש התא שיא בכשי רשא השאו 18 -לכו התדנב היהת םימי תעבש הרשבב הבז היהי םד הבז היהת-יכ השאו 19 .ברעה-דע אמטי הב עגנה .אמטי וילע בשת-רשא לכו אמטי התדנב וילע בכשת רשא לכו 20 .ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי הבכשמב עגנה-לכו 21 -דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי וילע בשת-רשא ילכ-לכב עגנה-לכו 22 .ברעה אמטי וב-ועגנב וילע-תבשי אוה-רשא ילכה-לע וא אוה בכשמה-לע םאו 23 .ברעה-דע בכשמה-לכו םימי תעבש אמטו וילע התדנ יהתו התא שיא בכשי בכש םאו 24 .אמטי וילע בכשי-רשא -לע בוזת-יכ וא התדנ-תע אלב םיבר םימי המד בוז בוזי-יכ השאו 25 .אוה האמט היהת התדנ ימיכ התאמט בוז ימי-לכ התדנ -לכו הל-היהי התדנ בכשמכ הבוז ימי-לכ וילע בכשת-רשא בכשמה-לכ 26 .התדנ תאמטכ היהי אמט וילע בשת רשא ילכה .ברעה-דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו אמטי םב עגונה-לכו 27 .רהטת רחאו םימי תעבש הל הרפסו הבוזמ הרהט-םאו 28 -לא םתוא האיבהו הנוי ינב ינש וא םירת יתש הל-חקת ינימשה םויבו 29 .דעומ להא חתפ-לא ןהכה הוהי ינפל ןהכה הילע רפכו הלע דחאה-תאו תאטח דחאה-תא ןהכה השעו 30 .התאמט בוזמ ינכשמ-תא םאמטב םתאמטב ותמי אלו םתאמטמ לארשי-ינב-תא םתרזהו 31 .םכותב רשא .הב-האמטל ערז-תבכש ונממ אצת רשאו בזה תרות תאז 32 .האמט-םע בכשי רשא שיאלו הבקנלו רכזל ובוז-תא בזהו התדנב הודהו 33