Leviticus chapter 16 קרפ ארקיו הוהי-ינפל םתברקב ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ-לא הוהי רבדיו 1 .ותמיו שדקה-לא תע-לכב אבי-לאו ךיחא ןרהא-לא רבד השמ-לא הוהי רמאיו 2 -לע הארא ןנעב יכ תומי אלו ןראה-לע רשא תרפכה ינפ-לא תכרפל תיבמ .zxtkd .הלעל ליאו תאטחל רקב-ןב רפב שדקה-לא ןרהא אבי תאזב 3 רגחי דב טנבאבו ורשב-לע ויהי דב-יסנכמו שבלי שדק דב-תנתכ 4 .םשבלו ורשב-תא םימב ץחרו םה שדק-ידגב ףנצי דב תפנצמבו .הלעל דחא ליאו תאטחל םיזע יריעש-ינש חקי לארשי ינב תדע תאמו 5 .ותיב דעבו ודעב רפכו ול-רשא תאטחה רפ-תא ןרהא בירקהו 6 .דעומ להא חתפ הוהי ינפל םתא דימעהו םריעשה ינש-תא חקלו 7 דחא לרוגו הוהיל דחא לרוג תולרג םריעשה ינש-לע ןרהא ןתנו 8 .לזאזעל .תאטח והשעו הוהיל לרוגה וילע הלע רשא ריעשה-תא ןרהא בירקהו 9 וילע רפכל הוהי ינפל יח-דמעי לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו 10 .הרבדמה לזאזעל ותא חלשל -תא טחשו ותיב דעבו ודעב רפכו ול-רשא תאטחה רפ-תא ןרהא בירקהו 11 .ול-רשא תאטחה רפ תרטק וינפח אלמו הוהי ינפלמ חבזמה לעמ שא-ילחג התחמה-אלמ חקלו 12 .תכרפל תיבמ איבהו הקד םימס רשא תרפכה-תא תרטקה ןנע הסכו הוהי ינפל שאה-לע תרטקה-תא ןתנו 13 .תומי אלו תודעה-לע הזי תרפכה ינפלו המדק תרפכה ינפ-לע ועבצאב הזהו רפה םדמ חקלו 14 .ועבצאב םדה-ןמ םימעפ-עבש השעו תכרפל תיבמ-לא ומד-תא איבהו םעל רשא תאטחה ריעש-תא טחשו 15 .תרפכה ינפלו תרפכה-לע ותא הזהו רפה םדל השע רשאכ ומד-תא השעי ןכו םתאטח-לכל םהיעשפמו לארשי ינב תאמטמ שדקה-לע רפכו 16 .םתאמט ךותב םתא ןכשה דעומ להאל ודעב רפכו ותאצ-דע שדקב רפכל ואבב דעומ להאב היהי-אל םדא-לכו 17 .לארשי להק-לכ דעבו ותיב דעבו םדמו רפה םדמ חקלו וילע רפכו הוהי-ינפל רשא חבזמה-לא אציו 18 .ביבס חבזמה תונרק-לע ןתנו ריעשה ינב תאמטמ ושדקו ורהטו םימעפ עבש ועבצאב םדה-ןמ וילע הזהו 19 .לארשי ריעשה-תא בירקהו חבזמה-תאו דעומ להא-תאו שדקה-תא רפכמ הלכו 20 .יחה תנוע-לכ-תא וילע הדותהו יחה ריעשה שאר לע ודי יתש-תא ןרהא ךמסו 21 חלשו ריעשה שאר-לע םתא ןתנו םתאטח-לכל םהיעשפ-לכ-תאו לארשי ינב .הרבדמה יתע שיא-דיב .רבדמב ריעשה-תא חלשו הרזג ץרא-לא םתנוע-לכ-תא וילע ריעשה אשנו 22 שדקה-לא ואבב שבל רשא דבה ידגב-תא טשפו דעומ להא-לא ןרהא אבו 23 .םש םחינהו ותלע-תא השעו אציו וידגב-תא שבלו שודק םוקמב םימב ורשב-תא ץחרו 24 .םעה דעבו ודעב רפכו םעה תלע-תאו .החבזמה ריטקי תאטחה בלח תאו 25 ןכ-ירחאו םימב ורשב-תא ץחרו וידגב סבכי לזאזעל ריעשה-תא חלשמהו 26 .הנחמה-לא אובי איצוי שדקב רפכל םמד-תא אבוה רשא תאטחה ריעש תאו תאטחה רפ תאו 27 .םשרפ-תאו םרשב-תאו םתרע-תא שאב ופרשו הנחמל ץוחמ-לא -לא אובי ןכ-ירחאו םימב ורשב-תא ץחרו וידגב סבכי םתא ףרשהו 28 .הנחמה םכיתשפנ-תא ונעת שדחל רושעב יעיבשה שדחב םלוע תקחל םכל התיהו 29 .םככותב רגה רגהו חרזאה ושעת אל הכאלמ-לכו הוהי ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב-יכ 30 .ורהטת .םלוע תקח םכיתשפנ-תא םתינעו םכל איה ןותבש תבש 31 שבלו ויבא תחת ןהכל ודי-תא אלמי רשאו ותא חשמי-רשא ןהכה רפכו 32 .שדקה ידגב דבה ידגב-תא -לעו םינהכה לעו רפכי חבזמה-תאו דעומ להא-תאו שדקה שדקמ-תא רפכו 33 .רפכי להקה םע-לכ הנשב תחא םתאטח-לכמ לארשי ינב-לע רפכל םלוע תקחל םכל תאז-התיהו 34 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ שעיו