Leviticus chapter 17 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 -רשא רבדה הז םהילא תרמאו לארשי ינב-לכ לאו וינב-לאו ןרהא-לא רבד 2 .רמאל הוהי הוצ רשא וא הנחמב זע-וא בשכ-וא רוש טחשי רשא לארשי תיבמ שיא שיא 3 .הנחמל ץוחמ טחשי םד הוהי ןכשמ ינפל הוהיל ןברק בירקהל ואיבה אל דעומ להא חתפ-לאו 4 .ומע ברקמ אוהה שיאה תרכנו ךפש םד אוהה שיאל בשחי הדשה ינפ-לע םיחבז םה רשא םהיחבז-תא לארשי ינב ואיבי רשא ןעמל 5 הוהיל םימלש יחבז וחבזו ןהכה-לא דעומ להא חתפ-לא הוהיל םאיבהו .םתוא חירל בלחה ריטקהו דעומ להא חתפ הוהי חבזמ-לע םדה-תא ןהכה קרזו 6 .הוהיל חחינ םלוע תקח םהירחא םינז םה רשא םריעשל םהיחבז-תא דוע וחבזי-אלו 7 .םתרדל םהל תאז-היהת הלעי-רשא םכותב רוגי-רשא רגה-ןמו לארשי תיבמ שיא שיא רמאת םהלאו 8 .חבז-וא הלע אוהה שיאה תרכנו הוהיל ותא תושעל ונאיבי אל דעומ להא חתפ-לאו 9 .וימעמ יתתנו םד-לכ לכאי רשא םכותב רגה רגה-ןמו לארשי תיבמ שיא שיאו 10 .המע ברקמ התא יתרכהו םדה-תא תלכאה שפנב ינפ םכיתשפנ-לע רפכל חבזמה-לע םכל ויתתנ ינאו אוה םדב רשבה שפנ יכ 11 .רפכי שפנב אוה םדה-יכ םככותב רגה רגהו םד לכאת-אל םכמ שפנ-לכ לארשי ינבל יתרמא ןכ-לע 12 .םד לכאי-אל -וא היח דיצ דוצי רשא םכותב רגה רגה-ןמו לארשי ינבמ שיא שיאו 13 .רפעב והסכו ומד-תא ךפשו לכאי רשא ףוע אל רשב-לכ םד לארשי ינבל רמאו אוה ושפנב ומד רשב-לכ שפנ-יכ 14 .תרכי וילכא-לכ אוה ומד רשב-לכ שפנ יכ ולכאת םימב ץחרו וידגב סבכו רגבו חרזאב הפרטו הלבנ לכאת רשא שפנ-לכו 15 .רהטו ברעה-דע אמטו .ונוע אשנו ץחרי אל ורשבו סבכי אל םאו 16