Leviticus chapter 18 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .םכיהלא הוהי ינא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 ינא רשא ןענכ-ץרא השעמכו ושעת אל הב-םתבשי רשא םירצמ-ץרא השעמכ 3 .וכלת אל םהיתקחבו ושעת אל המש םכתא איבמ .םכיהלא הוהי ינא םהב תכלל ורמשת יתקח-תאו ושעת יטפשמ-תא 4 .הוהי ינא םהב יחו םדאה םתא השעי רשא יטפשמ-תאו יתקח-תא םתרמשו 5 .הוהי ינא הורע תולגל וברקת אל ורשב ראש-לכ-לא שיא שיא 6 .התורע הלגת אל אוה ךמא הלגת אל ךמא תורעו ךיבא תורע 7 .אוה ךיבא תורע הלגת אל ךיבא-תשא תורע 8 הלגת אל ץוח תדלומ וא תיב תדלומ ךמא-תב וא ךיבא-תב ךתוחא תורע 9 .ןתורע .הנה ךתורע יכ ןתורע הלגת אל ךתב-תב וא ךנב-תב תורע 10 .התורע הלגת אל אוה ךתוחא ךיבא תדלומ ךיבא תשא-תב תורע 11 .אוה ךיבא ראש הלגת אל ךיבא-תוחא תורע 12 .אוה ךמא ראש-יכ הלגת אל ךמא-תוחא תורע 13 .אוה ךתדד ברקת אל ותשא-לא הלגת אל ךיבא-יחא תורע 14 .התורע הלגת אל אוה ךנב תשא הלגת אל ךתלכ תורע 15 .אוה ךיחא תורע הלגת אל ךיחא-תשא תורע 16 תולגל חקת אל התב-תב-תאו הנב-תב-תא הלגת אל התבו השא תורע 17 .אוה המז הנה הראש התורע .הייחב הילע התורע תולגל ררצל חקת אל התחא-לא השאו 18 .התורע תולגל ברקת אל התאמט תדנב השא-לאו 19 .הב-האמטל ערזל ךתבכש ןתת-אל ךתימע תשא-לאו 20 .הוהי ינא ךיהלא םש-תא ללחת אלו ךלמל ריבעהל ןתת-אל ךערזמו 21 .אוה הבעות השא יבכשמ בכשת אל רכז-תאו 22 העברל המהב ינפל דמעת-אל השאו הב-האמטל ךתבכש ןתת-אל המהב-לכבו 23 .אוה לבת .םכינפמ חלשמ ינא-רשא םיוגה ואמטנ הלא-לכב יכ הלא-לכב ואמטת-לא 24 .היבשי-תא ץראה אקתו הילע הנוע דקפאו ץראה אמטתו 25 חרזאה הלאה תבעותה לכמ ושעת אלו יטפשמ-תאו יתקח-תא םתא םתרמשו 26 .םככותב רגה רגהו .ץראה אמטתו םכינפל רשא ץראה-ישנא ושע לאה תבעותה-לכ-תא יכ 27 .םכינפל רשא יוגה-תא האק רשאכ התא םכאמטב םכתא ץראה איקת-אלו 28 .םמע ברקמ תשעה תושפנה ותרכנו הלאה תבעותה לכמ השעי רשא-לכ יכ 29 אלו םכינפל ושענ רשא תבעותה תוקחמ תושע יתלבל יתרמשמ-תא םתרמשו 30 .םכיהלא הוהי ינא םהב ואמטת