Leviticus chapter 19 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 ינא שודק יכ ויהת םישדק םהלא תרמאו לארשי-ינב תדע-לכ-לא רבד 2 .םכיהלא הוהי .םכיהלא הוהי ינא ורמשת יתתבש-תאו וארית ויבאו ומא שיא 3 .םכיהלא הוהי ינא םכל ושעת אל הכסמ יהלאו םלילאה-לא ונפת-לא 4 .והחבזת םכנצרל הוהיל םימלש חבז וחבזת יכו 5 .ףרשי שאב ישילשה םוי-דע רתונהו תרחממו לכאי םכחבז םויב 6 .הצרי אל אוה לוגפ ישילשה םויב לכאי לכאה םאו 7 .הימעמ אוהה שפנה התרכנו ללח הוהי שדק-תא-יכ אשי ונוע וילכאו 8 אל ךריצק טקלו רצקל ךדש תאפ הלכת אל םכצרא ריצק-תא םכרצקבו 9 .טקלת הוהי ינא םתא בזעת רגלו ינעל טקלת אל ךמרכ טרפו ללועת אל ךמרכו 10 .םכיהלא .ותימעב שיא ורקשת-אלו ושחכת-אלו ובנגת אל 11 .הוהי ינא ךיהלא םש-תא תללחו רקשל ימשב ועבשת-אלו 12 .רקב-דע ךתא ריכש תלעפ ןילת-אל לזגת אלו ךער-תא קשעת-אל 13 .הוהי ינא ךיהלאמ תאריו לשכמ ןתת אל רוע ינפלו שרח ללקת-אל 14 טפשת קדצב לודג ינפ רדהת אלו לד-ינפ אשת-אל טפשמב לוע ושעת-אל 15 .ךתימע .הוהי ינא ךער םד-לע דמעת אל ךימעב ליכר ךלת-אל 16 .אטח וילע אשת-אלו ךתימע-תא חיכות חכוה ךבבלב ךיחא-תא אנשת-אל 17 .הוהי ינא ךומכ ךערל תבהאו ךמע ינב-תא רטת-אלו םקת-אל 18 דגבו םיאלכ ערזת-אל ךדש םיאלכ עיברת-אל ךתמהב ורמשת יתקח-תא 19 .ךילע הלעי אל זנטעש םיאלכ אל הדפהו שיאל תפרחנ החפש אוהו ערז-תבכש השא-תא בכשי-יכ שיאו 20 .השפח אל-יכ ותמוי אל היהת תרקב הל-ןתנ אל השפח וא התדפנ .םשא ליא דעומ להא חתפ-לא הוהיל ומשא-תא איבהו 21 ול חלסנו אטח רשא ותאטח-לע הוהי ינפל םשאה ליאב ןהכה וילע רפכו 22 .אטח רשא ותאטחמ שלש וירפ-תא ותלרע םתלרעו לכאמ ץע-לכ םתעטנו ץראה-לא ואבת-יכו 23 .לכאי אל םילרע םכל היהי םינש .הוהיל םילולה שדק וירפ-לכ היהי תעיברה הנשבו 24 הוהי ינא ותאובת םכל ףיסוהל וירפ-תא ולכאת תשימחה הנשבו 25 .םכיהלא .וננועת אלו ושחנת אל םדה-לע ולכאת אל 26 .ךנקז תאפ תא תיחשת אלו םכשאר תאפ ופקת אל 27 .הוהי ינא םכב ונתת אל עקעק תבתכו םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו 28 .המז ץראה האלמו ץראה הנזת-אלו התונזהל ךתב-תא ללחת-לא 29 .הוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש-תא 30 הוהי ינא םהב האמטל ושקבת-לא םינעדיה-לאו תבאה-לא ונפת-לא 31 .םכיהלא .הוהי ינא ךיהלאמ תאריו ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ 32 .ותא ונות אל םכצראב רג ךתא רוגי-יכו 33 םתייה םירג-יכ ךומכ ול תבהאו םכתא רגה רגה םכל היהי םכמ חרזאכ 34 .םכיהלא הוהי ינא םירצמ ץראב .הרושמבו לקשמב הדמב טפשמב לוע ושעת-אל 35 הוהי ינא םכל היהי קדצ ןיהו קדצ תפיא קדצ-ינבא קדצ ינזאמ 36 .םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה-רשא םכיהלא .הוהי ינא םתא םתישעו יטפשמ-לכ-תאו יתקח-לכ-תא םתרמשו 37