Leviticus chapter 20 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 רשא לארשיב רגה רגה-ןמו לארשי ינבמ שיא שיא רמאת לארשי ינב-לאו 2 .ןבאב והמגרי ץראה םע תמוי תומ ךלמל וערזמ ןתי ןתנ וערזמ יכ ומע ברקמ ותא יתרכהו אוהה שיאב ינפ-תא ןתא ינאו 3 .ישדק םש-תא ללחלו ישדקמ-תא אמט ןעמל ךלמל וערזמ ותתב אוהה שיאה-ןמ םהיניע-תא ץראה םע ומילעי םלעה םאו 4 .ותא תימה יתלבל ךלמל םינזה-לכ תאו ותא יתרכהו ותחפשמבו אוהה שיאב ינפ-תא ינא יתמשו 5 .םמע ברקמ ךלמה ירחא תונזל וירחא ינפ-תא יתתנו םהירחא תנזל םינעדיה-לאו תבאה-לא הנפת רשא שפנהו 6 .ומע ברקמ ותא יתרכהו אוהה שפנב .םכיהלא הוהי ינא יכ םישדק םתייהו םתשדקתהו 7 .םכשדקמ הוהי ינא םתא םתישעו יתקח-תא םתרמשו 8 ללק ומאו ויבא תמוי תומ ומא-תאו ויבא-תא ללקי רשא שיא שיא-יכ 9 .וב וימד ףאנה תמוי-תומ והער תשא-תא ףאני רשא שיא תשא-תא ףאני רשא שיאו 10 .תפאנהו םהינש ותמוי-תומ הלג ויבא תורע ויבא תשא-תא בכשי רשא שיאו 11 .םב םהימד .םב םהימד ושע לבת םהינש ותמוי תומ ותלכ-תא בכשי רשא שיאו 12 ותמוי תומ םהינש ושע הבעות השא יבכשמ רכז-תא בכשי רשא שיאו 13 .םב םהימד -אלו ןהתאו ותא ופרשי שאב אוה המז המא-תאו השא-תא חקי רשא שיאו 14 .םככותב המז היהת .וגרהת המהבה-תאו תמוי תומ המהבב ותבכש ןתי רשא שיאו 15 המהבה-תאו השאה-תא תגרהו התא העברל המהב-לכ-לא ברקת רשא השאו 16 .םב םהימד ותמוי תומ -איהו התורע-תא הארו ומא-תב וא ויבא-תב ותחא-תא חקי-רשא שיאו 17 ונוע הלג ותחא תורע םמע ינב יניעל ותרכנו אוה דסח ותורע-תא הארת .אשי אוהו הרעה הרקמ-תא התורע-תא הלגו הוד השא-תא בכשי-רשא שיאו 18 .םמע ברקמ םהינש ותרכנו הימד רוקמ-תא התלג .ואשי םנוע הרעה וראש-תא יכ הלגת אל ךיבא תוחאו ךמא תוחא תורעו 19 .ותמי םירירע ואשי םאטח הלג ודד תורע ותדד-תא בכשי רשא שיאו 20 .ויהי םירירע הלג ויחא תורע אוה הדנ ויחא תשא-תא חקי רשא שיאו 21 ץראה םכתא איקת-אלו םתא םתישעו יטפשמ-לכ-תאו יתקח-לכ-תא םתרמשו 22 .הב תבשל המש םכתא איבמ ינא רשא ץקאו ושע הלא-לכ-תא יכ םכינפמ חלשמ ינא-רשא יוגה תקחב וכלת אלו 23 .םב תבז ץרא התא תשרל םכל הננתא ינאו םתמדא-תא ושרית םתא םכל רמאו 24 .םימעה-ןמ םכתא יתלדבה-רשא םכיהלא הוהי ינא שבדו בלח וצקשת-אלו רהטל אמטה ףועה-ןיבו האמטל הרהטה המהבה-ןיב םתלדבהו 25 .אמטל םכל יתלדבה-רשא המדאה שמרת רשא לכבו ףועבו המהבב םכיתשפנ-תא תויהל םימעה-ןמ םכתא לדבאו הוהי ינא שודק יכ םישדק יל םתייהו 26 .יל ומגרי ןבאב ותמוי תומ ינעדי וא בוא םהב היהי-יכ השא-וא שיאו 27 .םב םהימד םתא