Leviticus chapter 21 קרפ ארקיו -אל שפנל םהלא תרמאו ןרהא ינב םינהכה-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו 1 .וימעב אמטי .ויחאלו ותבלו ונבלו ויבאלו ומאל וילא ברקה וראשל-םא יכ 2 .אמטי הל שיאל התיה-אל רשא וילא הבורקה הלותבה ותחאלו 3 .ולחהל וימעב לעב אמטי אל 4 .תטרש וטרשי אל םרשבבו וחלגי אל םנקז תאפו םשארב החרק החרקי-אל 5 םחל הוהי ישא-תא יכ םהיהלא םש וללחי אלו םהיהלאל ויהי םישדק 6 .שדק ויהו םבירקמ םה םהיהלא אוה שדק-יכ וחקי אל השיאמ השורג השאו וחקי אל הללחו הנז השא 7 .ויהלאל הוהי ינא שודק יכ ךל-היהי שדק בירקמ אוה ךיהלא םחל-תא-יכ ותשדקו 8 .םכשדקמ .ףרשת שאב תללחמ איה היבא-תא תונזל לחת יכ ןהכ שיא תבו 9 ודי-תא אלמו החשמה ןמש ושאר-לע קצוי-רשא ויחאמ לודגה ןהכהו 10 .םרפי אל וידגבו ערפי אל ושאר-תא םידגבה-תא שבלל .אמטי אל ומאלו ויבאל אבי אל תמ תשפנ-לכ לעו 11 תחשמ ןמש רזנ יכ ויהלא שדקמ תא ללחי אלו אצי אל שדקמה-ןמו 12 .הוהי ינא וילע ויהלא .חקי הילותבב השא אוהו 13 חקי וימעמ הלותב-םא יכ חקי אל הלא-תא הנז הללחו השורגו הנמלא 14 .השא .ושדקמ הוהי ינא יכ וימעב וערז ללחי-אלו 15 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 16 ברקי אל םומ וב היהי רשא םתרדל ךערזמ שיא רמאל ןרהא-לא רבד 17 .ויהלא םחל בירקהל .עורש וא םרח וא חספ וא רוע שיא ברקי אל םומ וב-רשא שיא-לכ יכ 18 .די רבש וא לגר רבש וב היהי-רשא שיא וא 19 .ךשא חורמ וא תפלי וא ברג וא וניעב ללבת וא קד-וא ןבג-וא 20 הוהי ישא-תא בירקהל שגי אל ןהכה ןרהא ערזמ םומ וב-רשא שיא-לכ 21 .בירקהל שגי אל ויהלא םחל תא וב םומ .לכאי םישדקה-ןמו םישדקה ישדקמ ויהלא םחל 22 -תא ללחי אלו וב םומ-יכ שגי אל חבזמה-לאו אבי אל תכרפה-לא ךא 23 .םשדקמ הוהי ינא יכ ישדקמ .לארשי ינב-לכ-לאו וינב-לאו ןרהא-לא השמ רבדיו 24