Leviticus chapter 22 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 םש-תא וללחי אלו לארשי-ינב ישדקמ ורזניו וינב-לאו ןרהא-לא רבד 2 .הוהי ינא יל םישדקמ םה רשא ישדק רשא םישדקה-לא םכערז-לכמ ברקי-רשא שיא-לכ םכיתרדל םהלא רמא 3 ינא ינפלמ אוהה שפנה התרכנו וילע ותאמטו הוהיל לארשי-ינב ושידקי .הוהי רהטי רשא דע לכאי אל םישדקב בז וא עורצ אוהו ןרהא ערזמ שיא שיא 4 .ערז-תבכש ונממ אצת-רשא שיא וא שפנ-אמט-לכב עגנהו לכל ול-אמטי רשא םדאב וא ול-אמטי רשא ץרש-לכב עגי רשא שיא-וא 5 .ותאמט ץחר-םא יכ םישדקה-ןמ לכאי אלו ברעה-דע האמטו וב-עגת רשא שפנ 6 .םימב ורשב .אוה ומחל יכ םישדקה-ןמ לכאי רחאו רהטו שמשה אבו 7 .הוהי ינא הב-האמטל לכאי אל הפרטו הלבנ 8 הוהי ינא והללחי יכ וב ותמו אטח וילע ואשי-אלו יתרמשמ-תא ורמשו 9 .םשדקמ .שדק לכאי-אל ריכשו ןהכ בשות שדק לכאי-אל רז-לכו 10 ולכאי םה ותיב דיליו וב לכאי אוה ופסכ ןינק שפנ הנקי-יכ ןהכו 11 .ומחלב .לכאת אל םישדקה תמורתב אוה רז שיאל היהת יכ ןהכ-תבו 12 היבא תיב-לא הבשו הל ןיא ערזו השורגו הנמלא היהת יכ ןהכ-תבו 13 .וב לכאי-אל רז-לכו לכאת היבא םחלמ הירוענכ .שדקה-תא ןהכל ןתנו וילע ותישמח ףסיו הגגשב שדק לכאי-יכ שיאו 14 .הוהיל ומירי-רשא תא לארשי ינב ישדק-תא וללחי אלו 15 .םשדקמ הוהי ינא יכ םהישדק-תא םלכאב המשא ןוע םתוא ואישהו 16 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 17 שיא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לכ לאו וינב-לאו ןרהא-לא רבד 18 -לכלו םהירדנ-לכל ונברק בירקי רשא לארשיב רגה-ןמו לארשי תיבמ .הלעל הוהיל ובירקי-רשא םתובדנ .םיזעבו םיבשכב רקבב רכז םימת םכנצרל 19 .םכל היהי ןוצרל אל-יכ ובירקת אל םומ וב-רשא לכ 20 ןאצב וא רקבב הבדנל וא רדנ-אלפל הוהיל םימלש-חבז בירקי-יכ שיאו 21 .וב-היהי אל םומ-לכ ןוצרל היהי םימת הלא ובירקת-אל תפלי וא ברג וא תלבי-וא ץורח-וא רובש וא תרוע 22 .הוהיל חבזמה-לע םהמ ונתת-אל השאו הוהיל .הצרי אל רדנלו ותא השעת הבדנ טולקו עורש השו רושו 23 .ושעת אל םכצראבו הוהיל ובירקת אל תורכו קותנו תותכו ךועמו 24 םומ םהב םתחשמ יכ הלא-לכמ םכיהלא םחל-תא ובירקת אל רכנ-ןב דימו 25 .םכל וצרי אל םב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 26 ינימשה םוימו ומא תחת םימי תעבש היהו דלוי יכ זע-וא בשכ-וא רוש 27 .הוהיל השא ןברקל הצרי האלהו .דחא םויב וטחשת אל ונב-תאו ותא הש-וא רושו 28 .וחבזת םכנצרל הוהיל הדות-חבז וחבזת-יכו 29 .הוהי ינא רקב-דע ונממ וריתות-אל לכאי אוהה םויב 30 .הוהי ינא םתא םתישעו יתוצמ םתרמשו 31 .םכשדקמ הוהי ינא לארשי ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש-תא וללחת אלו 32 .הוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא איצומה 33