Leviticus chapter 23 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 יארקמ םתא וארקת-רשא הוהי ידעומ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 .ידעומ םה הלא שדק הכאלמ-לכ שדק-ארקמ ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש 3 .םכיתבשומ לכב הוהיל אוה תבש ושעת אל .םדעומב םתא וארקת-רשא שדק יארקמ הוהי ידעומ הלא 4 .הוהיל חספ םיברעה ןיב שדחל רשע העבראב ןושארה שדחב 5 .ולכאת תוצמ םימי תעבש הוהיל תוצמה גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו 6 .ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ ןושארה םויב 7 תכאלמ-לכ שדק-ארקמ יעיבשה םויב םימי תעבש הוהיל השא םתברקהו 8 .ושעת אל הדבע .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 9 םכל ןתנ ינא רשא ץראה-לא ואבת-יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 10 .ןהכה-לא םכריצק תישאר רמע-תא םתאבהו הריצק-תא םתרצקו .ןהכה ונפיני תבשה תרחממ םכנצרל הוהי ינפל רמעה-תא ףינהו 11 .הוהיל הלעל ותנש-ןב םימת שבכ רמעה-תא םכפינה םויב םתישעו 12 הכסנו חחינ חיר הוהיל השא ןמשב הלולב תלס םינרשע ינש ותחנמו 13 .ןיהה תעיבר ןיי ןברק-תא םכאיבה דע הזה םויה םצע-דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו 14 .םכיתבשמ לכב םכיתרדל םלוע תקח םכיהלא תותבש עבש הפונתה רמע-תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו 15 .הנייהת תמימת השדח החנמ םתברקהו םוי םישמח ורפסת תעיבשה תבשה תרחממ דע 16 .הוהיל ץמח הנייהת תלס םינרשע ינש םיתש הפונת םחל ואיבת םכיתבשוממ 17 .הוהיל םירוכב הניפאת דחא רקב-ןב רפו הנש ינב םמימת םישבכ תעבש םחלה-לע םתברקהו 18 .הוהיל חחינ-חיר השא םהיכסנו םתחנמו הוהיל הלע ויהי םינש םליאו .םימלש חבזל הנש ינב םישבכ ינשו תאטחל דחא םיזע-ריעש םתישעו 19 םישבכ ינש-לע הוהי ינפל הפונת םירכבה םחל לע םתא ןהכה ףינהו 20 .ןהכל הוהיל ויהי שדק ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ הזה םויה םצעב םתארקו 21 .םכיתרדל םכיתבשומ-לכב םלוע תקח אל ךריצק טקלו ךרצקב ךדש תאפ הלכת-אל םכצרא ריצק-תא םכרצקבו 22 .םכיהלא הוהי ינא םתא בזעת רגלו ינעל טקלת .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 23 ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב-לא רבד 24 .שדק-ארקמ העורת ןורכז .הוהיל השא םתברקהו ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ 25 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 26 םכל היהי שדק-ארקמ אוה םירפכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא 27 .הוהיל השא םתברקהו םכיתשפנ-תא םתינעו םכילע רפכל אוה םירפכ םוי יכ הזה םויה םצעב ושעת אל הכאלמ-לכו 28 .םכיהלא הוהי ינפל .הימעמ התרכנו הזה םויה םצעב הנעת-אל רשא שפנה-לכ יכ 29 שפנה-תא יתדבאהו הזה םויה םצעב הכאלמ-לכ השעת רשא שפנה-לכו 30 .המע ברקמ אוהה .םכיתבשמ לכב םכיתרדל םלוע תקח ושעת אל הכאלמ-לכ 31 -דע ברעמ ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ-תא םתינעו םכל אוה ןותבש תבש 32 .םכתבש ותבשת ברע .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 33 תוכסה גח הזה יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב רמאל לארשי ינב-לא רבד 34 .הוהיל םימי תעבש .ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ שדק-ארקמ ןושארה םויב 35 םכל היהי שדק-ארקמ ינימשה םויב הוהיל השא ובירקת םימי תעבש 36 .ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ אוה תרצע הוהיל השא םתברקהו הלע הוהיל השא בירקהל שדק יארקמ םתא וארקת-רשא הוהי ידעומ הלא 37 .ומויב םוי-רבד םיכסנו חבז החנמו -לכ דבלמו םכירדנ-לכ דבלמו םכיתונתמ דבלמו הוהי תתבש דבלמ 38 .הוהיל ונתת רשא םכיתבדנ -גח-תא וגחת ץראה תאובת-תא םכפסאב יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא 39 .ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב םימי תעבש הוהי תבע-ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו 40 .םימי תעבש םכיהלא הוהי ינפל םתחמשו לחנ-יברעו שדחב םכיתרדל םלוע תקח הנשב םימי תעבש הוהיל גח ותא םתגחו 41 .ותא וגחת יעיבשה .תכסב ובשי לארשיב חרזאה-לכ םימי תעבש ובשת תכסב 42 םתוא יאיצוהב לארשי ינב-תא יתבשוה תוכסב יכ םכיתרד ועדי ןעמל 43 .םכיהלא הוהי ינא םירצמ ץראמ .לארשי ינב-לא הוהי ידעמ-תא השמ רבדיו 44