Leviticus chapter 24 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 רנ תלעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב-תא וצ 2 .דימת הוהי ינפל רקב-דע ברעמ ןרהא ותא ךרעי דעומ להאב תדעה תכרפל ץוחמ 3 .םכיתרדל םלוע תקח דימת .דימת הוהי ינפל תורנה-תא ךרעי הרהטה הרנמה לע 4 .תחאה הלחה היהי םינרשע ינש תולח הרשע םיתש התא תיפאו תלס תחקלו 5 .הוהי ינפל רהטה ןחלשה לע תכרעמה שש תוכרעמ םיתש םתוא תמשו 6 .הוהיל השא הרכזאל םחלל התיהו הכז הנבל תכרעמה-לע תתנו 7 תירב לארשי-ינב תאמ דימת הוהי ינפל ונכרעי תבשה םויב תבשה םויב 8 .םלוע ישאמ ול אוה םישדק שדק יכ שדק םוקמב והלכאו וינבלו ןרהאל התיהו 9 .םלוע-קח הוהי וצניו לארשי ינב ךותב ירצמ שיא-ןב אוהו תילארשי השא-ןב אציו 10 .ילארשיה שיאו תילארשיה ןב הנחמב ומא םשו השמ-לא ותא ואיביו ללקיו םשה-תא תילארשיה השאה-ןב בקיו 11 .ןד-הטמל ירבד-תב תימלש .הוהי יפ-לע םהל שרפל רמשמב והחיניו 12 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 13 ושאר-לע םהידי-תא םיעמשה-לכ וכמסו הנחמל ץוחמ-לא ללקמה-תא אצוה 14 .הדעה-לכ ותא ומגרו .ואטח אשנו ויהלא ללקי-יכ שיא שיא רמאל רבדת לארשי ינב-לאו 15 -ובקנב חרזאכ רגכ הדעה-לכ וב-ומגרי םוגר תמוי תומ הוהי-םש בקנו 16 .תמוי םש .תמוי תומ םדא שפנ-לכ הכי יכ שיאו 17 .שפנ תחת שפנ הנמלשי המהב-שפנ הכמו 18 .ול השעי ןכ השע רשאכ ותימעב םומ ןתי-יכ שיאו 19 ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רבש תחת רבש 20 .וב .תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב הכמו 21 .םכיהלא הוהי ינא יכ היהי חרזאכ רגכ םכל היהי דחא טפשמ 22 ומגריו הנחמל ץוחמ-לא ללקמה-תא ואיצויו לארשי ינב-לא השמ רבדיו 23 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ושע לארשי-ינבו ןבא ותא