Leviticus chapter 25 קרפ ארקיו .רמאל יניס רהב השמ-לא הוהי רבדיו 1 םכל ןתנ ינא רשא ץראה-לא ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 .הוהיל תבש ץראה התבשו .התאובת-תא תפסאו ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש 3 ךמרכו ערזת אל ךדש הוהיל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תעיבשה הנשבו 4 .רמזת אל היהי ןותבש תנש רצבת אל ךריזנ יבנע-תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא 5 .ץראל ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל הלכאל םכל ץראה תבש התיהו 6 .ךמע םירגה .לכאל התאובת-לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו 7 עבש ימי ךל ויהו םימעפ עבש םינש עבש םינש תתבש עבש ךל תרפסו 8 .הנש םיעבראו עשת םינשה תתבש וריבעת םירפכה םויב שדחל רושעב יעבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו 9 .םכצרא-לכב רפוש אוה לבוי היבשי-לכל ץראב רורד םתארקו הנש םישמחה תנש תא םתשדקו 10 .ובשת ותחפשמ-לא שיאו ותזחא-לא שיא םתבשו םכל היהת -תא ורצקת אלו וערזת אל םכל היהת הנש םישמחה תנש אוה לבוי 11 .הירזנ-תא ורצבת אלו היחיפס .התאובת-תא ולכאת הדשה-ןמ םכל היהת שדק אוה לבוי יכ 12 .ותזחא-לא שיא ובשת תאזה לבויה תנשב 13 .ויחא-תא שיא ונות-לא ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת-יכו 14 .ךל-רכמי תאובת-ינש רפסמב ךתימע תאמ הנקת לבויה רחא םינש רפסמב 15 רפסמ יכ ותנקמ טיעמת םינשה טעמ יפלו ותנקמ הברת םינשה בר יפל 16 .ךל רכמ אוה תאובת .םכיהלא הוהי ינא יכ ךיהלאמ תאריו ותימע-תא שיא ונות אלו 17 ץראה-לע םתבשיו םתא םתישעו ורמשת יטפשמ-תאו יתקח-תא םתישעו 18 .חטבל .הילע חטבל םתבשיו עבשל םתלכאו הירפ ץראה הנתנו 19 -תא ףסאנ אלו ערזנ אל ןה תעיבשה הנשב לכאנ-המ ורמאת יכו 20 .ונתאובת .םינשה שלשל האובתה-תא תשעו תיששה הנשב םכל יתכרב-תא יתיוצו 21 -דע תעישתה הנשה דע ןשי האובתה-ןמ םתלכאו תנימשה הנשה תא םתערזו 22 .ןשי ולכאת התאובת אוב .ידמע םתא םיבשותו םירג-יכ ץראה יל-יכ תתמצל רכמת אל ץראהו 23 .ץראל ונתת הלאג םכתזחא ץרא לכבו 24 רכממ תא לאגו וילא ברקה ולאג אבו ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי-יכ 25 .ויחא .ותלאג ידכ אצמו ודי הגישהו לאג ול-היהי אל יכ שיאו 26 .ותזחאל בשו ול-רכמ רשא שיאל ףדעה-תא בישהו ורכממ ינש-תא בשחו 27 תנש דע ותא הנקה דיב ורכממ היהו ול בישה יד ודי האצמ-אל םאו 28 .ותזחאל בשו לביב אציו לבויה ורכממ תנש םת-דע ותלאג התיהו המוח ריע בשומ-תיב רכמי-יכ שיאו 29 .ותלאג היהת םימי אל-רשא ריעב-רשא תיבה םקו המימת הנש ול תאלמ-דע לאגי-אל םאו 30 .לביב אצי אל ויתרדל ותא הנקל תתימצל המח -היהת הלאג בשחי ץראה הדש-לע ביבס המח םהל-ןיא רשא םירצחה יתבו 31 .אצי לביבו ול .םיולל היהת םלוע תלאג םתזחא ירע יתב םיולה ירעו 32 ירע יתב יכ לביב ותזחא ריעו תיב-רכממ אציו םיולה-ןמ לאגי רשאו 33 .לארשי ינב ךותב םתזחא אוה םיולה .םהל אוה םלוע תזחא-יכ רכמי אל םהירע שרגמ הדשו 34 .ךמע יחו בשותו רג וב תקזחהו ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי-יכו 35 .ךמע ךיחא יחו ךיהלאמ תאריו תיברתו ךשנ ותאמ חקת-לא 36 .ךלכא ןתת-אל תיברמבו ךשנב ול ןתת-אל ךפסכ-תא 37 ץרא-תא םכל תתל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה-רשא םכיהלא הוהי ינא 38 .םיהלאל םכל תויהל ןענכ .דבע תדבע וב דבעת-אל ךל-רכמנו ךמע ךיחא ךומי-יכו 39 .ךמע דבעי לביה תנש-דע ךמע היהי בשותכ ריכשכ 40 .בושי ויתבא תזחא-לאו ותחפשמ-לא בשו ומע וינבו אוה ךמעמ אציו 41 .דבע תרכממ ורכמי אל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה-רשא םה ידבע-יכ 42 .ךיהלאמ תאריו ךרפב וב הדרת-אל 43 דבע ונקת םהמ םכיתביבס רשא םיוגה תאמ ךל-ויהי רשא ךתמאו ךדבעו 44 .המאו רשא םכמע רשא םתחפשממו ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו 45 .הזחאל םכל ויהו םכצראב ודילוה םכיחאבו ודבעת םהב םלעל הזחא תשרל םכירחא םכינבל םתא םתלחנתהו 46 .ךרפב וב הדרת-אל ויחאב שיא לארשי-ינב וא ךמע בשות רגל רכמנו ומע ךיחא ךמו ךמע בשותו רג די גישת יכו 47 .רג תחפשמ רקעל .ונלאגי ויחאמ דחא ול-היהת הלאג רכמנ ירחא 48 הגישה-וא ונלאגי ותחפשממ ורשב ראשמ-וא ונלאגי ודד-ןב וא ודד-וא 49 .לאגנו ודי רפסמב ורכממ ףסכ היהו לביה תנש דע ול ורכמה תנשמ והנק-םע בשחו 50 .ומע היהי ריכש ימיכ םינש .ותנקמ ףסכמ ותלאג בישי ןהיפל םינשב תובר דוע-םא 51 -תא בישי וינש יפכ ול-בשחו לביה תנש-דע םינשב ראשנ טעמ-םאו 52 .ותלאג .ךיניעל ךרפב ונדרי-אל ומע היהי הנשב הנש ריכשכ 53 .ומע וינבו אוה לביה תנשב אציו הלאב לאגי אל-םאו 54 ינא םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה-רשא םה ידבע םידבע לארשי-ינב יל-יכ 55 .םכיהלא הוהי