Leviticus chapter 26 קרפ ארקיו ונתת אל תיכשמ ןבאו םכל ומיקת-אל הבצמו לספו םלילא םכל ושעת-אל 1 .םכיהלא הוהי ינא יכ הילע תוחתשהל םכצראב .הוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש-תא 2 .םתא םתישעו ורמשת יתוצמ-תאו וכלת יתקחב-םא 3 .וירפ ןתי הדשה ץעו הלובי ץראה הנתנו םתעב םכימשג יתתנו 4 עבשל םכמחל םתלכאו ערז-תא גישי ריצבו ריצב-תא שיד םכל גישהו 5 .םכצראב חטבל םתבשיו ברחו ץראה-ןמ הער היח יתבשהו דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו 6 .םכצראב רבעת-אל .ברחל םכינפל ולפנו םכיביא-תא םתפדרו 7 םכינפל םכיביא ולפנו ופדרי הבבר םכמ האמו האמ השמח םכמ ופדרו 8 .ברחל .םכתא יתירב-תא יתמיקהו םכתא יתיברהו םכתא יתירפהו םכילא יתינפו 9 .ואיצות שדח ינפמ ןשיו ןשונ ןשי םתלכאו 10 .םכתא ישפנ לעגת-אלו םככותב ינכשמ יתתנו 11 .םעל יל-ויהת םתאו םיהלאל םכל יתייהו םככותב יתכלהתהו 12 םידבע םהל תיהמ םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא 13 .תויממוק םכתא ךלואו םכלע תטמ רבשאו .הלאה תוצמה-לכ תא ושעת אלו יל ועמשת אל-םאו 14 -לכ-תא תושע יתלבל םכשפנ לעגת יטפשמ-תא םאו וסאמת יתקחב-םאו 15 .יתירב-תא םכרפהל יתוצמ תחדקה-תאו תפחשה-תא הלהב םכילע יתדקפהו םכל תאז-השעא ינא-ףא 16 .םכיביא והלכאו םכערז קירל םתערזו שפנ תבידמו םיניע תולכמ -ןיאו םתסנו םכיאנש םכב ודרו םכיביא ינפל םתפגנו םכב ינפ יתתנו 17 .םכתא scx .םכיתאטח-לע עבש םכתא הרסיל יתפסיו יל ועמשת אל הלא-דע-םאו 18 .השחנכ םכצרא-תאו לזרבכ םכימש-תא יתתנו םכזע ןואג-תא יתרבשו 19 .וירפ ןתי אל ץראה ץעו הלובי-תא םכצרא ןתת-אלו םכחכ קירל םתו 20 עבש הכמ םכילע יתפסיו יל עמשל ובאת אלו ירק ימע וכלת-םאו 21 .םכיתאטחכ הטיעמהו םכתמהב-תא התירכהו םכתא הלכשו הדשה תיח-תא םכב יתחלשהו 22 .םכיכרד ומשנו םכתא .ירק ימע םתכלהו יל ורסות אל הלאב-םאו 23 .םכיתאטח-לע עבש ינא-םג םכתא יתיכהו ירקב םכמע ינא-ףא יתכלהו 24 רבד יתחלשו םכירע-לא םתפסאנו תירב-םקנ תמקנ ברח םכילע יתאבהו 25 .ביוא-דיב םתתנו םככותב םכמחל ובישהו דחא רונתב םכמחל םישנ רשע ופאו םחל-הטמ םכל ירבשב 26 .ועבשת אלו םתלכאו לקשמב .ירקב ימע םתכלהו יל ועמשת אל תאזב-םאו 27 .םכיתאטח-לע עבש ינא-ףא םכתא יתרסיו ירק-תמחב םכמע יתכלהו 28 .ולכאת םכיתנב רשבו םכינב רשב םתלכאו 29 ירגפ-לע םכירגפ-תא יתתנו םכינמח-תא יתרכהו םכיתמב-תא יתדמשהו 30 .םכתא ישפנ הלעגו םכילולג .םכחחינ חירב חירא אלו םכישדקמ-תא יתומשהו הברח םכירע-תא יתתנו 31 .הב םיבשיה םכיביא הילע וממשו ץראה-תא ינא יתמשהו 32 םכירעו הממש םכצרא התיהו ברח םכירחא יתקירהו םיוגב הרזא םכתאו 33 .הברח ויהי תבשת זא םכיביא ץראב םתאו המשה ימי לכ היתתבש-תא ץראה הצרת זא 34 .היתתבש-תא תצרהו ץראה .הילע םכתבשב םכיתתבשב התבש-אל רשא תא תבשת המשה ימי-לכ 35 הלע לוק םתא ףדרו םהיביא תצראב םבבלב ךרמ יתאבהו םכב םיראשנהו 36 .ףדר ןיאו ולפנו ברח-תסנמ וסנו ףדנ ינפל המוקת םכל היהת-אלו ןיא ףדרו ברח-ינפמכ ויחאב-שיא ולשכו 37 .םכיביא .םכיביא ץרא םכתא הלכאו םיוגב םתדבאו 38 םתא םתבא תנועב ףאו םכיביא תצראב םנועב וקמי םכב םיראשנהו 39 .וקמי וכלה-רשא ףאו יב-ולעמ רשא םלעמב םתבא ןוע-תאו םנוע-תא ודותהו 40 .ירקב ימע םבבל ענכי זא-וא םהיביא ץראב םתא יתאבהו ירקב םמע ךלא ינא-ףא 41 .םנוע-תא וצרי זאו לרעה םהרבא יתירב-תא ףאו קחצי יתירב-תא ףאו בוקעי יתירב-תא יתרכזו 42 .רכזא ץראהו רכזא ןעי םנוע-תא וצרי םהו םהמ המשהב היתתבש-תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו 43 .םשפנ הלעג יתקח-תאו וסאמ יטפשמב ןעיבו םתלכל םיתלעג-אלו םיתסאמ-אל םהיביא ץראב םתויהב תאז-םג-ףאו 44 .םהיהלא הוהי ינא יכ םתא יתירב רפהל םיוגה יניעל םירצמ ץראמ םתא-יתאצוה רשא םינשאר תירב םהל יתרכזו 45 .הוהי ינא םיהלאל םהל תויהל לארשי ינב ןיבו וניב הוהי ןתנ רשא תרותהו םיטפשמהו םיקחה הלא 46 .השמ-דיב יניס רהב