Leviticus chapter 27 קרפ ארקיו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .הוהיל תשפנ ךכרעב רדנ אלפי יכ שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 םישמח ךכרע היהו הנש םישש-ןב דעו הנש םירשע ןבמ רכזה ךכרע היהו 3 .שדקה לקשב ףסכ לקש .לקש םישלש ךכרע היהו אוה הבקנ-םאו 4 םילקש םירשע רכזה ךכרע היהו הנש םירשע-ןב דעו םינש שמח-ןבמ םאו 5 .םילקש תרשע הבקנלו ףסכ םילקש השמח רכזה ךכרע היהו םינש שמח-ןב דעו שדח-ןבמ םאו 6 .ףסכ םילקש תשלש ךכרע הבקנלו הבקנלו לקש רשע השמח ךכרע היהו רכז-םא הלעמו הנש םישש-ןבמ םאו 7 .םילקש dxyr רשא יפ-לע ןהכה ותא ךירעהו ןהכה ינפל ודימעהו ךכרעמ אוה ךמ-םאו 8 .ןהכה ונכירעי רדנה די גישת הוהיל ונממ ןתי רשא לכ הוהיל ןברק הנממ ובירקי רשא המהב-םאו 9 .שדק-היהי המהב רימי רמה-םאו בוטב ער-וא ערב בוט ותא רימי-אלו ונפילחי אל 10 .שדק-היהי ותרומתו אוה-היהו המהבב -תא דימעהו הוהיל ןברק הנממ ובירקי-אל רשא האמט המהב-לכ םאו 11 .ןהכה ינפל המהבה .היהי ןכ ןהכה ךכרעכ ער ןיבו בוט ןיב התא ןהכה ךירעהו 12 .ךכרע-לע ותשימח ףסיו הנלאגי לאג-םאו 13 ער ןיבו בוט ןיב ןהכה וכירעהו הוהיל שדק ותיב-תא שדקי-יכ שיאו 14 .םוקי ןכ ןהכה ותא ךירעי רשאכ .ול היהו וילע ךכרע-ףסכ תישימח ףסיו ותיב-תא לאגי שידקמה-םאו 15 רמח ערז וערז יפל ךכרע היהו הוהיל שיא שידקי ותזחא הדשמ םאו 16 .ףסכ לקש םישמחב םירעש .םוקי ךכרעכ והדש שידקי לביה תנשמ-םא 17 םינשה יפ-לע ףסכה-תא ןהכה ול-בשחו והדש שידקי לביה רחא-םאו 18 .ךכרעמ ערגנו לביה תנש דע תרתונה םקו וילע ךכרע-ףסכ תישמח ףסיו ותא שידקמה הדשה-תא לאגי לאג-םאו 19 .ול .דוע לאגי אל רחא שיאל הדשה-תא רכמ-םאו הדשה-תא לאגי אל-םאו 20 .ותזחא היהת ןהכל םרחה הדשכ הוהיל שדק לביב ותאצב הדשה היהו 21 .הוהיל שידקי ותזחא הדשמ אל רשא ותנקמ הדש-תא םאו 22 םויב ךכרעה-תא ןתנו לביה תנש דע ךכרעה תסכמ תא ןהכה ול-בשחו 23 .הוהיל שדק אוהה .ץראה תזחא ול-רשאל ותאמ והנק רשאל הדשה בושי לבויה תנשב 24 .לקשה היהי הרג םירשע שדקה לקשב היהי ךכרע-לכו 25 הש-םא רוש-םא ותא שיא שידקי-אל המהבב הוהיל רכבי-רשא רוכב-ךא 26 .אוה הוהיל רכמנו לאגי אל-םאו וילע ותשמח ףסיו ךכרעב הדפו האמטה המהבב םאו 27 .ךכרעב הדשמו המהבו םדאמ ול-רשא-לכמ הוהיל שיא םרחי רשא םרח-לכ-ךא 28 .הוהיל אוה םישדק-שדק םרח-לכ לאגי אלו רכמי אל ותזחא .תמוי תומ הדפי אל םדאה-ןמ םרחי רשא םרח-לכ 29 .הוהיל שדק אוה הוהיל ץעה ירפמ ץראה ערזמ ץראה רשעמ-לכו 30 .וילע ףסי ותישמח ורשעממ שיא לאגי לאג-םאו 31 שדק-היהי ירישעה טבשה תחת רבעי-רשא לכ ןאצו רקב רשעמ-לכו 32 .הוהיל אוה-היהו ונרימי רמה-םאו ונרימי אלו ערל בוט-ןיב רקבי אל 33 .לאגי אל שדק-היהי ותרומתו .יניס רהב לארשי ינב-לא השמ-תא הוהי הוצ רשא תוצמה הלא 34