Malachi chapter 1 קרפ יכאלמ .יכאלמ דיב לארשי-לא הוהי-רבד אשמ 1 -םאנ בקעיל ושע חא-אולה ונתבהא המב םתרמאו הוהי רמא םכתא יתבהא 2 .בקעי-תא בהאו הוהי .רבדמ תונתל ותלחנ-תאו הממש וירה-תא םישאו יתאנש ושע-תאו 3 המה תואבצ הוהי רמא הכ תוברח הנבנו בושנו ונששר םודא רמאת-יכ 4 .םלוע-דע הוהי םעז-רשא םעהו העשר לובג םהל וארקו סורהא ינאו ונבי .לארשי לובגל לעמ הוהי לדגי ורמאת םתאו הניארת םכיניעו 5 היא ינא םינודא-םאו ידובכ היא ינא בא-םאו וינדא דבעו בא דבכי ןב 6 -תא וניזב המב םתרמאו ימש יזוב םינהכה םכל תואבצ הוהי רמא יארומ .ךמש הוהי ןחלש םכרמאב ךונלאג המב םתרמאו לאגמ םחל יחבזמ-לע םישיגמ 7 .אוה הזבנ והבירקה ער ןיא הלחו חספ ושיגת יכו ער ןיא חבזל רוע ןושגת-יכו 8 .תואבצ הוהי רמא ךינפ אשיה וא ךצריה ךתחפל אנ רמא םינפ םכמ אשיה תאז התיה םכדימ וננחיו לא-ינפ אנ-ולח התעו 9 .תואבצ הוהי רמא םכב ץפח יל-ןיא םנח יחבזמ וריאת-אלו םיתלד רגסיו םכב-םג ימ 10 .םכדימ הצרא-אל החנמו תואבצ הוהי שגמ רטקמ םוקמ-לכבו םיוגב ימש לודג ואובמ-דעו שמש-חרזממ יכ 11 .תואבצ הוהי רמא םיוגב ימש לודג-יכ הרוהט החנמו ימשל .ולכא הזבנ ובינו אוה לאגמ ינדא ןחלש םכרמאב ותוא םיללחמ םתאו 12 -תאו לוזג םתאבהו תואבצ הוהי רמא ותוא םתחפהו האלתמ הנה םתרמאו 13 .הוהי רמא םכדימ התוא הצראה החנמה-תא םתאבהו הלוחה-תאו חספה לודג ךלמ יכ ינדאל תחשמ חבזו רדנו רכז ורדעב שיו לכונ רוראו 14 .םיוגב ארונ ימשו תואבצ הוהי רמא ינא