Malachi chapter 2 קרפ יכאלמ .םינהכה תאזה הוצמה םכילא התעו 1 תואבצ הוהי רמא ימשל דובכ תתל בל-לע ומישת אל-םאו ועמשת אל-םא 2 םימש םכניא יכ היתורא םגו םכיתוכרב-תא יתוראו הראמה-תא םכב יתחלשו .בל-lr םכתא אשנו םכיגח שרפ םכינפ-לע שרפ יתירזו ערזה-תא םכל רעג יננה 3 .וילא רמא יול-תא יתירב תויהל תאזה הוצמה תא םכילא יתחלש יכ םתעדיו 4 .תואבצ הוהי ימש ינפמו ינארייו ארומ ול-םנתאו םולשהו םייחה ותא התיה יתירב 5 .אוה תחנ ךלה רושימבו םולשב ויתפשב אצמנ-אל הלועו והיפב התיה תמא תרות 6 .ןועמ בישה םיברו יתא תואבצ-הוהי ךאלמ יכ והיפמ ושקבי הרותו תעד-ורמשי ןהכ יתפש-יכ 7 .אוה הוהי רמא יולה תירב םתחש הרותב םיבר םתלשכה ךרדה-ןמ םתרס םתאו 8 .תואבצ -תא םירמש םכניא רשא יפכ םעה-לכל םילפשו םיזבנ םכתא יתתנ ינא-םגו 9 .הרותב םינפ םיאשנו יכרד ללחל ויחאב שיא דגבנ עודמ ונארב דחא לא אולה ונלכל דחא בא אולה 10 .וניתבא תירב שדק הדוהי ללח יכ םלשוריבו לארשיב התשענ הבעותו הדוהי הדגב 11 .רכנ לא-תב לעבו בהא רשא הוהי הוהיל החנמ שיגמו בקעי ילהאמ הנעו רע הנשעי רשא שיאל הוהי תרכי 12 .תואבצ דוע ןיאמ הקנאו יכב הוהי חבזמ-תא העמד תוסכ ושעת תינש תאזו 13 .םכדימ ןוצר תחקלו החנמה-לא תונפ התא רשא ךירוענ תשא ןיבו ךניב דיעה הוהי-יכ לע המ-לע םתרמאו 14 .ךתירב תשאו ךתרבח איהו הב התדגב םתרמשנו םיהלא ערז שקבמ דחאה המו ול חור ראשו השע דחא-אלו 15 .דגבי-לא ךירוענ תשאבו םכחורב הוהי רמא ושובל-לע סמח הסכו לארשי יהלא הוהי רמא חלש אנש-יכ 16 .ודגבת אלו םכחורב םתרמשנו תואבצ בוט ער השע-לכ םכרמאב ונעגוה המב םתרמאו םכירבדב הוהי םתעגוה 17 .טפשמה יהלא היא וא ץפח אוה םהבו הוהי יניעב