Malachi chapter 3 קרפ יכאלמ -רשא ןודאה ולכיה-לא אובי םאתפו ינפל ךרד-הנפו יכאלמ חלש יננה 1 .תואבצ הוהי רמא אב-הנה םיצפח םתא-רשא תירבה ךאלמו םישקבמ םתא תירבכו ףרצמ שאכ אוה-יכ ותוארהב דמעה ימו ואוב םוי-תא לכלכמ ימו 2 .םיסבכמ ויהו ףסככו בהזכ םתא קקזו יול-ינב-תא רהטו ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו 3 .הקדצב החנמ ישיגמ הוהיל .תוינמדק םינשכו םלוע ימיכ םלשוריו הדוהי תחנמ הוהיל הברעו 4 םיעבשנבו םיפאנמבו םיפשכמב רהממ דע יתייהו טפשמל םכילא יתברקו 5 הוהי רמא ינוארי אלו רג-יטמו םותיו הנמלא ריכש-רכש יקשעבו רקשל .תואבצ .םתילכ אל בקעי-ינב םתאו יתינש אל הוהי ינא יכ 6 רמא םכילא הבושאו ילא ובוש םתרמש אלו יקחמ םתרס םכיתבא ימימל 7 .בושנ המב םתרמאו תואבצ הוהי רשעמה ךונעבק המב םתרמאו יתא םיעבק םתא יכ םיהלא םדא עבקיה 8 .המורתהו .ולכ יוגה םיעבק םתא יתאו םיראנ םתא הראמב 9 אנ ינונחבו יתיבב ףרט יהיו רצואה תיב-לא רשעמה-לכ-תא ואיבה 10 םכל יתקירהו םימשה תוברא תא םכל חתפא אל-םא תואבצ הוהי רמא תאזב .יד-ילב-דע הכרב ןפגה םכל לכשת-אלו המדאה ירפ-תא םכל תחשי-אלו לכאב םכל יתרעגו 11 .תואבצ הוהי רמא הדשב .תואבצ הוהי רמא ץפח ץרא םתא ויהת-יכ םיוגה-לכ םכתא ורשאו 12 .ךילע ונרבדנ-המ םתרמאו הוהי רמא םכירבד ילע וקזח 13 תינרדק ונכלה יכו ותרמשמ ונרמש יכ עצב-המו םיהלא דבע אוש םתרמא 14 .תואבצ הוהי ינפמ םיהלא ונחב םג העשר ישע ונבנ-םג םידז םירשאמ ונחנא התעו 15 .ehlnie רפס בתכיו עמשיו הוהי בשקיו והער-תא שיא הוהי יארי ורבדנ זא 16 .ומש יבשחלו הוהי יאריל וינפל ןורכז םהילע יתלמחו הלגס השע ינא רשא םויל תואבצ הוהי רמא יל ויהו 17 .ותא דבעה ונב-לע שיא למחי רשאכ .ודבע אל רשאל םיהלא דבע ןיב עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו 18 טהלו שק העשר השע-לכו םידז-לכ ויהו רונתכ רעב אב םויה הנה-יכ 19 .ףנעו שרש םהל בזעי-אל רשא תואבצ הוהי רמא אבה םויה םתא ילגעכ םתשפו םתאציו היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו 20 .קברמ השע ינא רשא םויב םכילגר תופכ תחת רפא ויהי-יכ םיעשר םתוסעו 21 .תואבצ הוהי רמא םיקח לארשי-לכ-לע ברחב ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז 22 .םיטפשמו לודגה הוהי םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה 23 .ארונהו -תא יתיכהו אובא-ןפ םתובא-לע םינב בלו םינב-לע תובא-בל בישהו 24 .םרח ץראה