Micah chapter 1 קרפ הכימ יכלמ היקזחי זחא םתוי ימיב יתשרמה הכימ-לא היה רשא הוהי-רבד 1 .םלשוריו ןורמש-לע הזח-רשא הדוהי ינדא דעל םכב הוהי ינדא יהיו האלמו ץרא יבישקה םלכ םימע ועמש 2 .ושדק לכיהמ .ץרא יתומב-לע ךרדו דריו ומוקממ אצי הוהי הנה-יכ 3 םירגמ םימכ שאה ינפמ גנודכ ועקבתי םיקמעהו ויתחת םירהה וסמנו 4 .דרומב ימו ןורמש אולה בקעי עשפ-ימ לארשי תיב תואטחבו תאז-לכ בקעי עשפב 5 .םלשורי אולה הדוהי תומב .הלגא הידסיו הינבא יגל יתרגהו םרכ יעטמל הדשה יעל ןורמש יתמשו 6 יכ הממש םישא היבצע-לכו שאב ופרשי היננתא-לכו ותכי היליספ-לכו 7 .ובושי הנוז ןנתא-דעו הצבק הנוז ןנתאמ לבאו םינתכ דפסמ השעא םורעו לליש הכליא הליליאו הדפסא תאז-לע 8 .הנעי תונבכ .םלשורי-דע ימע רעש-דע עגנ הדוהי-דע האב-יכ היתוכמ השונא יכ 9 .יתשלפתה רפע הרפעל תיבב וכבת-לא וכב ודיגת-לא תגב 10 תיב דפסמ ןנאצ תבשוי האצי אל תשב-הירע ריפש תבשוי םכל ירבע 11 .ותדמע םכמ חקי לצאה .םלשורי רעשל הוהי תאמ ער דרי-יכ תורמ תבשוי בוטל הלח-יכ 12 ךב-יכ ןויצ-תבל איה תאטח תישאר שיכל תבשוי שכרל הבכרמה םתר 13 .לארשי יעשפ ואצמנ .לארשי יכלמל בזכאל ביזכא יתב תג תשרומ לע םיחולש ינתת ןכל 14 .לארשי דובכ אובי םלדע-דע השרמ תבשוי ךל יבא שריה דע 15 .ךממ ולג יכ רשנכ ךתחרק יבחרה ךיגונעת ינב-לע יזגו יחרק 16