Micah chapter 2 קרפ הכימ לאל-שי יכ הושעי רקבה רואב םתובכשמ-לע ער ילעפו ןוא-יבשח יוה 1 .םדי .ותלחנו שיאו ותיבו רבג וקשעו ואשנו םיתבו ולזגו תודש ודמחו 2 םשמ ושימת-אל רשא הער תאזה החפשמה-לע בשח יננה הוהי רמא הכ ןכל 3 .איה הער תע יכ המור וכלת אלו םכיתראוצ ימע קלח ונדשנ דודש רמא היהנ יהנ ההנו לשמ םכילע אשי אוהה םויב 4 .קלחי ונידש בבושל יל שימי ךיא רימי .הוהי להקב לרוגב לבח ךילשמ ךל היהי-אל ןכל 5 .תומלכ גסי אל הלאל ופטי-אל ןופיטי ופטת-לא 6 וביטיי ירבד אולה ויללעמ הלא-םא הוהי חור רצקה בקעי-תיב רומאה 7 .ךלוה רשיה םע יבוש חטב םירבעמ ןוטשפת רדא המלש לוממ םמוקי ביואל ימע לומתאו 8 .המחלמ .םלועל ירדה וחקת היללע לעמ היגנעת תיבמ ןושרגת ימע ישנ 9 .ץרמנ לבחו לבחת האמט רובעב החונמה תאז-אל יכ וכלו ומוק 10 .הזה םעה ףיטמ היהו רכשלו ןייל ךל ףטא בזכ רקשו חור ךלה שיא-ול 11 הרצב ןאצכ ונמישא דחי לארשי תיראש ץבקא ץבק ךלכ בקעי ףסאא ףסא 12 .םדאמ הנמיהת ורבדה ךותב רדעכ םהינפל םכלמ רבעיו וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ םהינפל ץרפה הלע 13 .םשארב הוהיו