Micah chapter 3 קרפ הכימ -תא תעדל םכל אולה לארשי תיב יניצקו בקעי ישאר אנ-ועמש רמאו 1 .טפשמה .םתומצע לעמ םראשו םהילעמ םרוע ילזג הער יבהאו בוט יאנש 2 ושרפו וחצפ םהיתמצע-תאו וטישפה םהילעמ םרועו ימע ראש ולכא רשאו 3 .תחלק ךותב רשבכו ריסב רשאכ רשאכ איהה תעב םהמ וינפ רתסיו םתוא הנעי אלו הוהי-לא וקעזי זא 4 .םהיללעמ וערה םולש וארקו םהינשב םיכשנה ימע-תא םיעתמה םיאיבנה-לע הוהי רמא הכ 5 .המחלמ וילע ושדקו םהיפ-לע ןתי-אל רשאו רדקו םיאיבנה-לע שמשה האבו םסקמ םכל הכשחו ןוזחמ םכל הליל ןכל 6 .םויה םהילע .םיהלא הנעמ ןיא יכ םלכ םפש-לע וטעו םימסקה ורפחו םיזחה ושבו 7 ועשפ בקעיל דיגהל הרובגו טפשמו הוהי חור-תא חכ יתאלמ יכנא םלואו 8 .ותאטח לארשילו תאו טפשמ םיבעתמה לארשי תיב יניצקו בקעי תיב ישאר תאז אנ-ועמש 9 .ושקעי הרשיה-לכ .הלועב םלשוריו םימדב ןויצ הנב 10 -לעו ומסקי ףסכב היאיבנו ורוי ריחמב הינהכו וטפשי דחשב הישאר 11 .הער ונילע אובת-אל ונברקב הוהי אולה רמאל ונעשי הוהי תומבל תיבה רהו היהת ןייע םלשוריו שרחת הדש ןויצ םכללגב ןכל 12 .רעי