Micah chapter 4 קרפ הכימ אוה אשנו םירהה שארב ןוכנ הוהי-תיב רה היהי םימיה תירחאב היהו 1 .םימע וילע ורהנו תועבגמ בקעי יהלא תיב-לאו הוהי-רה-לא הלענו וכל ורמאו םיבר םיוג וכלהו 2 הוהי-רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו ויכרדמ ונרויו .םלשורימ םהיתברח ותתכו קוחר-דע םימצע םיוגל חיכוהו םיבר םימע ןיב טפשו 3 דוע ןודמלי-אלו ברח יוג-לא יוג ואשי-אל תורמזמל םהיתתינחו םיתאל .המחלמ תואבצ הוהי יפ-יכ דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו 4 .רבד וניהלא הוהי-םשב ךלנ ונחנאו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה-לכ יכ 5 .דעו םלועל .יתערה רשאו הצבקא החדנהו העלצה הפסא הוהי-םאנ אוהה םויב 6 רהב םהילע הוהי ךלמו םוצע יוגל האלהנהו תיראשל העלצה-תא יתמשו 7 .םלוע-דעו התעמ ןויצ תכלממ הנשארה הלשממה האבו התאת ךידע ןויצ-תב לפע רדע-לדגמ התאו 8 .םלשורי-תבל ליח ךקיזחה-יכ דבא ךצעוי-םא ךב-ןיא ךלמה ער יעירת המל התע 9 .הדלויכ תאבו הדשב תנכשו הירקמ יאצת התע-יכ הדלויכ ןויצ-תב יחגו ילוח 10 .ךיביא ףכמ הוהי ךלאגי םש ילצנת םש לבב-דע .וניניע ןויצב זחתו ףנחת םירמאה םיבר םיוג ךילע ופסאנ התעו 11 .הנרג רימעכ םצבק יכ ותצע וניבה אלו הוהי תובשחמ ועדי אל המהו 12 השוחנ םישא ךיתסרפו לזרב םישא ךנרק-יכ ןויצ-תב ישודו ימוק 13 .ץראה-לכ ןודאל םליחו םעצב הוהיל יתמרחהו םיבר םימע תוקדהו טפש תא יחלה-לע וכי טבשב ונילע םש רוצמ דודג-תב ידדגתת התע 14 .לארשי