Micah chapter 5 קרפ הכימ תויהל אצי יל ךממ הדוהי יפלאב תויהל ריעצ התרפא םחל-תיב התאו 1 .םלוע ימימ םדקמ ויתאצומו לארשיב לשומ .לארשי ינב-לע ןובושי ויחא רתיו הדלי הדלוי תע-דע םנתי ןכל 2 -דע לדגי התע-יכ ובשיו ויהלא הוהי םש ןואגב הוהי זעב הערו דמעו 3 .ץרא-יספא ונמקהו וניתנמראב ךרדי יכו ונצראב אובי-יכ רושא םולש הז היהו 4 .םדא יכיסנ הנמשו םיער העבש וילע אובי-יכ רושאמ ליצהו היחתפב דרמנ ץרא-תאו ברחב רושא ץרא-תא וערו 5 .ונלובגב ךרדי יכו ונצראב בשע-ילע םיביברכ הוהי תאמ לטכ םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו 6 .םדא ינבל לחיי אלו שיאל הוקי-אל רשא ריפככ רעי תומהבב היראכ םיבר םימע ברקב םיוגב בקעי תיראש היהו 7 .ליצמ ןיאו ףרטו סמרו רבע םא רשא ןאצ-ירדעב .ותרכי ךיביא-לכו ךירצ-לע ךדי םרת 8 .ךיתבכרמ יתדבאהו ךברקמ ךיסוס יתרכהו הוהי-םאנ אוהה-םויב היהו 9 .ךירצבמ-לכ יתסרהו ךצרא ירע יתרכהו 10 .ךל-ויהי אל םיננועמו ךדימ םיפשכ יתרכהו 11 .ךידי השעמל דוע הוחתשת-אלו ךברקמ ךיתובצמו ךיליספ יתרכהו 12 .ךירע יתדמשהו ךברקמ ךירישא יתשתנו 13 .ועמש אל רשא םיוגה-תא םקנ המחבו ףאב יתישעו 14