Micah chapter 6 קרפ הכימ .ךלוק תועבגה הנעמשתו םירהה-תא ביר םוק רמא הוהי-רשא תא אנ-ועמש 1 ומע-םע הוהיל ביר יכ ץרא ידסמ םינתאהו הוהי ביר-תא םירה ועמש 2 .חכותי לארשי-םעו .יב הנע ךיתאלה המו ךל יתישע-המ ימע 3 השמ-תא ךינפל חלשאו ךיתידפ םידבע תיבמו םירצמ ץראמ ךיתלעה יכ 4 .םירמו ןרהא -ןמ רועב-ןב םעלב ותא הנע-המו באומ ךלמ קלב ץעי-המ אנ-רכז ימע 5 .הוהי תוקדצ תעד ןעמל לגלגה-דע םיטשה .הנש ינב םילגעב תולועב ונמדקאה םורמ יהלאל ףכא הוהי םדקא המב 6 ירפ יעשפ ירוכב ןתאה ןמש-ילחנ תובברב םיליא יפלאב הוהי הצריה 7 .ישפנ תאטח ינטב תבהאו טפשמ תושע-םא יכ ךממ שרוד הוהי-המו בוט-המ םדא ךל דיגה 8 .ךיהלא-םע תכל ענצהו דסח .הדעי ימו הטמ ועמש ךמש הארי הישותו ארקי ריעל הוהי לוק 9 .המועז ןוזר תפיאו עשר תורצא עשר תיב שאה דוע 10 .המרמ ינבא סיכבו עשר ינזאמב הכזאה 11 .םהיפב הימר םנושלו רקש-ורבד היבשיו סמח ואלמ הירישע רשא 12 .ךתאטח-לע םמשה ךתוכה יתילחה ינא-םגו 13 ברחל טלפת רשאו טילפת אלו גסתו ךברקב ךחשיו עבשת אלו לכאת התא 14 .ןתא -התשת אלו שוריתו ןמש ךוסת-אלו תיז-ךרדת התא רוצקת אלו ערזת התא 15 .ןיי יתת ןעמל םתוצעמב וכלתו באחא-תיב השעמ לכו ירמע תוקח רמתשיו 16 .ואשת ימע תפרחו הקרשל היבשיו המשל ךתא