Micah chapter 7 קרפ הכימ הרוכב לוכאל לוכשא-ןיא ריצב תללעכ ץיק-יפסאכ יתייה יכ יל יללא 1 .ישפנ התוא והיחא-תא שיא ובראי םימדל םלכ ןיא םדאב רשיו ץראה-ןמ דיסח דבא 2 .םרח ודוצי ושפנ תוה רבד לודגהו םולשב טפשהו לאש רשה ביטיהל םיפכ ערה-לע 3 .הותבעיו אוה .םתכובמ היהת התע האב ךתדקפ ךיפצמ םוי הכוסממ רשי קדחכ םבוט 4 .ךיפ-יחתפ רמש ךקיח תבכשמ ףולאב וחטבת-לא ערב ונימאת-לא 5 .ותיב ישנא שיא יביא התמחב הלכ המאב המק תב בא לבנמ ןב-יכ 6 .יהלא ינעמשי יעשי יהלאל הליחוא הפצא הוהיב ינאו 7 .יל רוא הוהי ךשחב בשא-יכ יתמק יתלפנ יכ יל יתביא יחמשת-לא 8 ינאיצוי יטפשמ השעו יביר בירי רשא דע ול יתאטח יכ אשא הוהי ףעז 9 .ותקדצב הארא רואל הניארת יניע ךיהלא הוהי ויא ילא הרמאה השוב הסכתו יתביא ארתו 10 .תוצוח טיטכ סמרמל היהת התע הב .קח-קחרי אוהה םוי ךירדג תונבל םוי 11 רהנ-דעו רוצמ ינמלו רוצמ ירעו רושא ינמל אובי ךידעו אוה םוי 12 .רהה רהו םימ םיו .םהיללעמ ירפמ היבשי-לע הממשל ץראה התיהו 13 ןשב וערי למרכ ךותב רעי דדבל ינכש ךתלחנ ןאצ ךטבשב ךמע הער 14 .םלוע ימיכ דעלגו .תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ 15 .הנשרחת םהינזא הפ-לע די ומישי םתרובג לכמ ושביו םיוג וארי 16 וניהלא הוהי-לא םהיתרגסממ וזגרי ץרא ילחזכ שחנכ רפע וכחלי 17 .ךממ ואריו ודחפי ופא דעל קיזחה-אל ותלחנ תיראשל עשפ-לע רבעו ןוע אשנ ךומכ לא-ימ 18 .אוה דסח ץפח-יכ .םתואטח-לכ םי תולצמב ךילשתו וניתנוע שבכי ונמחרי בושי 19 .םדק ימימ וניתבאל תעבשנ-רשא םהרבאל דסח בקעיל תמא ןתת 20